Energi og naturressurser

Olje og energibransjen har i flere tiår vært Norges største og viktigste næring.

Samtidig er Norge blant verdens største produsenter av fornybar energi, herunder har Norge Europas største produksjon av vannkraft. Vannkraften har tradisjonelt vært dominerende i den norske elektrisitetsproduksjonen, men i de senere år har også alternative teknologier hatt en sterk vekst, som for eksempel vindkraft, småskala vannkraft og fjernvarme.

Wiersholm har gjennom mange år bygget opp et ledende fagmiljø av advokater med inngående kompetanse og erfaring innen olje, gass og fornybar energi, og firmaet er i dag en totalleverandør av juridisk rådgivning til aktørene innenfor denne bransjen. Vi tilbyr effektiv prosjektledelse og advokatbistand, uavhengig av arten og omfanget av de kommersielle og juridiske problemstillinger som skal løses.

Våre klienter
Våre klienter er store og mellomstore norske og internasjonale virksomheter innen hele verdikjeden knyttet til olje, gass og fornybar energi, og vi bistår både produsenter og leverandører. Innen fornybar energi tilbyr vi våre rådgivningstjenester til kraftprodusenter, netteiere, omsettere av kraft samt til andre aktører med tilknytning til kraftbransjen. Vi bistår våre klienter innenfor alle relevante rettsområder og i alle saker som er aktuelle for denne typen virksomheter. Dette omfatter transaksjoner (oppkjøp og fusjoner) og børsnoteringer, kontraktsinngåelser og gjennomføring av prosjekter knyttet til utbygging, modifikasjoner og drift, regulatoriske forhold og skatterettslige problemstillinger. Våre advokater har også betydelig erfaring fra prosedyreoppdrag i tvister mellom aktørene i denne bransjen og bistår løpende private virksomheter i deres kontakt med offentlige myndigheter.

"Outstanding practice recognised for handling transactional, restructuring, financing and refinancing matters on hydropower plant deals and wind farm projects. Clients extol the "top-class lawyers who give very good advice in a very short timescale," adding that the practitioners produce "excellent work."