Verdipapirmarkedet

Verdipapirmarkedet i Norge og andre land har vært gjenstand for store endringer de senere årene. Det norske markedet er i dag en integrert del av det indre europeiske markedet for finansielle tjenester gjennom EØS-avtalen, og i stor grad internasjonalisert.

Samtidig ser vi at utenlandske investorer og meglerhus er stadig sterkere tilstede i det norske verdipapirmarkedet. Dette fordrer omfattende kunnskap om det norske og internasjonale finansmarkedet kombinert med spisset juridisk kompetanse på alle relevante fagområder.

Wiersholm har et av Norges fremste miljøer på området børs- og verdipapirrett. Vi har hatt en ledende advokatrolle i svært mange av de største børsnoteringene og emisjonene i Norge de siste årene, og har en betydelig markedsandel innenfor dette området. Som totalleverandør av juridisk rådgivning til aktørene i finans- og verdipapirnæringen kan vi tilby effektiv prosjektledelse og advokatbistand i forbindelse med alle former for finansielle transaksjoner, uavhengig av transaksjonens størrelse.

Våre klienter Våre klienter er finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, meglerhus og andre verdipapirforetak, forvaltningsselskap for fond, børser og oppgjørssentraler, og børsnoterte selskaper. Vi skreddersyr løsninger for våre klienter tilpasset det enkelte oppdrag. Vi bistår blant annet ved aksjeemisjoner, børsnoteringer, oppkjøp og fusjoner, og yter bistand i alle børsrelaterte-, finansregulatoriske- og skatterettslige problemstillinger.

 

"Outstanding banking and finance team advising domestic and international clients on a range of matters. Sources praise the team's dedication to clients' needs, describing it as "an experienced team focused on providing solutions as opposed to only highlighting challenges."

Sources advise that department co-head Sverre Sandvik "is extremely well read on securities law and is very solution-oriented; he can find smart and clever new ways of looking into deals and solving problems."