Kapitalmarkeder

Våre advokater har hatt en ledende rolle i svært mange av de største børsnoteringene og emisjonene i Norge de senere årene. Vi er foretrukket rådgiver særlig ved store transaksjoner med høy kompleksitet og internasjonal utstrekning.

Vi kan tilby et av Norges fremste miljøer på børs- og verdipapirrett. Vårt team har omfattende transaksjonserfaring både når det gjelder nasjonale og internasjonale plasseringer. Flere av våre advokater har erfaring fra Finansdepartementet, Oslo Børs og Finanstilsynet. Vi er også landets ledende tilbyder av juridiske tjenester i regulatoriske spørsmål og tilbyr bl.a. rådgivning til verdipapirforetak i forbindelse med organisering og drift. Vi gir råd om løpende overholdelse av regelverket for børsnoterte selskaper, slik som informasjonsplikt, flaggeplikt og meldeplikt etc.

Rådgivning i forbindelse med børsnoteringer, emisjoner og oppkjøp av børsnoterte selskaper forutsetter inngående kjennskap til relevante fagområder som selskapsrett, børs- og verdipapirrett. Vårt arbeid med børsnoteringer og emisjoner utføres alltid av et team sammensatt med sikte på å dekke alle de rettsområder som er sentrale for den enkelte transaksjon. Det enkelte team har alltid en klart definert leder med stedfortreder. Vår prosjektmodell sikrer god kommunikasjonen og effektiv koordinering til beste for våre klienter.

Outstanding banking and finance team advising domestic and international clients on a range of matters. Sources praise the team's dedication to clients' needs, describing it as "an experienced team focused on providing solutions as opposed to only highlighting challenges."