Merverdiavgift og særavgifter

Merverdiavgift har ofte avgjørende betydning for om en transaksjon kan gjennomføres. Faget krever spesialkompetanse, og kravene til etterlevelse er ofte strenge og detaljerte, der selv mindre formalfeil kan ha stor negativ effekt. Dermed er riktig rådgivning fra et tidlig tidspunkt viktig for å unngå avgiftstap og tilleggsskatt.

Merverdiavgift er en skatt på forbruk og representerer statens viktigste inntektskilde. Merverdiavgiften skal ideelt sett ikke være en kostnad for de næringsdrivende, men beregnes og oppkreves av de næringsdrivende som utgående merverdiavgift på omsetning og fradragsberettiget inngående merverdiavgift på kostnader. Merverdiavgiften skal virke mest mulig nøytralt mellom de næringsdrivende frem til endelig belastning hos sluttkunden (forbruker).

Regelverket og skatteforvaltningens praksis er ofte detaljorientert og formalistisk, noe som innebærer at små formalfeil kan få store konsekvenser. God og tidlig rådgivning kan være av stor strategisk betydning for virksomheten.

Vi bistår med

 • Forhåndsavklaringer av risiko gjennom henvendelser til skattemyndighetene, anmodning om BFU, egenretting mv.
 • Spørsmål om fradragsrett, allokering av kostnader.
 • Avgiftsmessig gjennomgang i forbindelse med transaksjoner.
 • Utarbeidelse av justeringsavtaler ved overdragelse av eiendeler og vurdere risiko for plikt til justering og tilbakeføring.
 • Avgiftsoptimalisering i byggeprosjekter, infrastrukturtiltak mv.
 • Ulike typer registrering som kan bidra til avgiftsoptimalisering, herunder fellesregistrering, forhåndsregistrering, frivillig registrering, tilbakegående avgiftsoppgjør mv.
 • Kontroll og andre henvendelser fra skattemyndighetene. Korrigering av tidligere avgiftsoppgjør.
 • Klagesaker.
 • VAT-registrering og rapportering i utlandet og vurdering av eventuell registreringsplikt.

Særavgifter er skatt på omsetning, innførsel eller produksjon av nærmere angitte varer og tjenester. Særavgifter kan også utløses av eierforhold eller endringer i eierforhold. Eksempler på sentrale særavgifter er dokumentavgift, ELel-avgift, CO2-avgift, Nox-avgift, veibruksavgift og sukkeravgift. Arbeidsgiveravgift og finansskatt er avgifter på arbeidskraft.

I motsetning til merverdiavgiften er særavgifter ofte motivert ut fra ulike politiske hensyn. I tilfeller der avgifter rammer ut over sitt formål eller har andre utilsiktede virkninger, kan vi bistå ved henvendelser til myndighetene, samt andre kanaler for å påpeke dette og arbeide for redusert avgiftsbelastning.

Vi bistår med

 • Vurdere grunnlaget for oppkrevd avgift, vurdere mulige fritak og begrensninger.
 • Bistå ved kontroll og etterberegninger.
 • Bistå ved klagebehandling.
 • Arbeide for endringer i reglene og praksis i tilfeller der avgiften rammer ut over sitt formål, eller har andre utilsiktede virkninger.

Ta kontakt med:

"Clients appreciate the team's timely execution and solution-oriented approach: "Wiersholm provides high-quality advice within the given timeframes," an interviewee reports, adding that the team is "able to grasp complex issues and find workable solutions."