Finansregulatorisk

Tjenestetilbydere av finansielle tjenester, som banker, betalingsforetak, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsforvaltere er underlagt omfattende regulering. Disse reglene omfatter blant annet krav til organisering, kapital og utøvelse av virksomheten.

Vi har utstrakt ekspertise innenfor finansregulatoriske spørsmål, og lang erfaring med å bistå regulerte foretak på alle spørsmål vedrørende deres organisering og drift, herunder forholdet til norske og utenlandske tilsynsmyndigheter. Flere av våre advokater har arbeidserfaring fra relevante offentlige myndigheter. Vi har også en omfattende praksis knyttet til regler for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Vi er en aktiv støttespiller for våre klienter blant annet ved søknadsprosesser, etablering og vedlikehold av internt rammeverk for virksomheten og kommunikasjon med offentlig myndigheter. Spørsmål av regulatorisk karakter vil jevnlig også fordre kompetanse innenfor andre sentrale områder som arbeidsrett, MVA, skatt, IKT og personvern og foretaksstraff. Wiersholms advokater arbeider i team på tvers av fagdisipliner, for å sikre at alle sider av klientens behov ivaretas.

Ta kontakt med:

"According to sources, Kjersti Trøbråten is "an exceptional regulatory partner." She leads the firm's regulatory practice and frequently assists financial institutions with securities and framework issues."