Transfer pricing Forum 2018

Høsten 2018 lanserer Wiersholm et årlig seminar hvor våre internprisingseksperter vil gå i dybden på et utvalgt tema.

I år vil vi ta for oss konserninterne tjenester, som i bunn og grunn handler om hvordan kostnader ved konserninterne aktiviteter skal fordeles mellom konsernselskapene. Internprisingsspørsmål knyttet til slike aktiviteter oppstår regelmessig i alle konserner – store som små. Erfaringsmessig er det en rekke utfordringer og fallgruver på dette feltet. Små feil kan få store konsekvenser: Dersom prisingen er feil, gis skattekontoret skjønnsadgang. Skjønnet ligger ofte langt unna den kostnadsfordelingen partene avtalte, og domstolene har ofte verken evne eller vilje til å overprøve skjønnet. Saken vil gjerne bli avgjort først etter lang tid, og i mellomtiden vil problemet typisk ha multiplisert seg over mange inntektsår.

Wiersholm arbeider blant annet med valg av operasjonelle konsernstrukturer og prisingsmodeller, utarbeidelse av konserninterne avtaler og internprisingsdokumentasjon, klagesaker, rettssaker, MAP-saker og alternativ tvisteløsning. En viktig del av vårt arbeid består også av å innhente, bearbeide og fremstille faktum. Alt dette har gitt oss en bred erfaring og høy ekspertise som du nå får mulighet til å ta del i gjennom Transfer Pricing Forum 2018.

En mer formell invitasjon med tidsatt program vil sendes ut i august.

Registrering og betalingsinformasjon

Dette seminaret koster kr 3450. Påmeldingen blir bindende to uker før seminardatoen. Faktura sendes til deltakere etter at avmeldingsfristen har gått ut.

Ja, jeg vil delta.

Ta kontakt med

Klikk for detaljer

Kristin Langeland

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver Se full CV