Transfer Pricing Forum 2018

Høsten 2018 lanserer Wiersholm et årlig seminar hvor våre internprisingseksperter vil gå i dybden på et utvalgt tema.

I år vil vi ta for oss konserninterne tjenester, som i bunn og grunn handler om hvordan kostnader ved konserninterne aktiviteter skal fordeles mellom konsernselskapene. Internprisingsspørsmål knyttet til slike aktiviteter oppstår regelmessig i alle konserner – store som små. Erfaringsmessig er det en rekke utfordringer og fallgruver på dette feltet. Små feil kan få store konsekvenser: Dersom prisingen er feil, gis skattekontoret skjønnsadgang. Skjønnet ligger ofte langt unna den kostnadsfordelingen partene avtalte, og domstolene har ofte verken evne eller vilje til å overprøve skjønnet. Saken vil gjerne bli avgjort først etter lang tid, og i mellomtiden vil problemet typisk ha multiplisert seg over mange inntektsår.

Wiersholm arbeider blant annet med valg av operasjonelle konsernstrukturer og prisingsmodeller, utarbeidelse av konserninterne avtaler og internprisingsdokumentasjon, klagesaker, rettssaker, MAP-saker og alternativ tvisteløsning. En viktig del av vårt arbeid består også av å innhente, bearbeide og fremstille faktum. Alt dette har gitt oss en bred erfaring og høy ekspertise som du nå får mulighet til å ta del i gjennom Transfer Pricing Forum 2018.

Program

09:00 - 10:15 - Opptakt og grunnleggende problemstillinger

 • Hva kan gå galt? 
 • Tjenester, kostnadsfordeling eller franchise?
 • Kort om rettskildebildet
 • Direkte vs. indirekte tjenester
 • Tjenester vs. secondment
 • Prisingsmetoder: CUP, kostbasert og royaltymodell
 • Pakkeavtaler med tjenester og IP og felles prising 

10:30 - 12:00 Dokumentasjon av nytte og faktum

 • Detaljnivå på dokumentasjon: fra loggføring til allokeringsnøkkel som dokumentasjon 
 • Terskelnivå vs. omfang 
 • Dokumentasjon av tjenesteyters aktivitet vs. tjenestemottakers "bruk" av tjenesten – hva med nyttige tjenester som bruker ikke vet man får? 
 • Når går "faktumtoget"? 
 • Aksjonærkostnader: Kostnader ved å være selskap vs. kostnader ved å være aksjonær. Hva med datterselskapers aksjonærkostnader? Grensen mot virksomhetskostnader (strategier, forretningsutvikling, m.v.)

13:00 - 14:30 Kostnadsbaser

 • Kostnadsregistering: lønnskostnader (timespriser, etc.), eksterne kostnader (spesifiserte fakturerer, etc.) 
 • Gruppering at tjenestekategorier: "utluking" av direkte kostnader, segregering av kostnadsbaser med ulikt antall nyttehavere og ulike allokeringsnøkler (Indirekte vs. indirekte)
 • Faktiske, budsjetterte eller standardisert kostnader? Gir faktiske kostnader feil incentiver?
 • Full kost eller skal noen kostnadskategorier ekskluderes? Kost-pluss vs. kostnadsbasert TNMM 
 • Segmentregnskaper innenfor samme selskaper – tilordning av kostnader til ulike kostnadsbaser 
 • Hva er en og hva er flere transaksjoner – lurt å dele opp i flere transaksjoner for å unngå dominoeffekt – avgrensning av skatterisiko 

14:45 - 16:00 Utvalgte temaer

 • Allokeringsnøkler: valget av nøkkel, kombinasjon av nøkler, vekting av nøkler som følge av ulik relativ nytte, intervjubaserte nøkler 
 • Fortjenestepåslag (mark-up): Nivå – standardiserte satser – behov for benchmark – fortjenestenivå i tjenesteyter eller tjenestemottaker landet – hvilken del av kostnadsbasen skal tillegges mark-up (pass-through costs) 
 • Avtaleutforming: hvilke tjenester i samme avtale? Toparts- eller flerpartsavtaler? Omfang, etterlevbarhet og presisjonsnivå 
 • Geografiske dimensjoner: Tjenester inn i landet vs. ut av landet – ulike prinsipper? Tjenester innad i Norge – betyr prisingen noe?
 • Low-value low-risk vs. "normale tjenester" 
 • Fremtidsblikk

For å legge til rette for mest mulig åpne diskusjoner er vårt Transfer Pricing Forum forbeholdt representanter fra næringslivet, herunder ansatte i økonomiavdelinger, juridiske avdelinger, skatteavdelinger og andre enheter som arbeider med skattespørsmål og internprising.

Det er viktig for oss at vårt Transfer Pricing Forum er best mulig tilpasset utfordringer og problemstillinger som våre deltakere står ovenfor i praksis. Dersom du skulle sitte på en problemstilling du er særlig opptatt av vil vi gjerne høre om det, og vi inviterer deg derfor til å beskrive problemstillingen i en e-post som du sender til kril@wiersholm.no 

Registrering og betalingsinformasjon

Dette seminaret koster kr 3450. Påmeldingen blir bindende to uker før seminardatoen. Faktura sendes til deltakere etter at avmeldingsfristen har gått ut.

Last ned presentasjonen fra seminaret her.

Ta kontakt med

Klikk for detaljer

Kristin Langeland

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver Se full CV