Nyheter

Næringseiendomsmarkedet i 2016

Markedet for næringseiendom nådde et høydepunkt i 2015 med rekordhøye omsetningsvolumer. I 2016 gikk volumet en del ned, men aktiviteten var fortsatt høy. 2016 endte som nok et bra år for omsetning av næringseiendom, med det nest høyeste registrerte volumet noensinne.

Wiersholms eiendomsteam merket også den fortsatt høye aktiviteten og har gjennom 2016 bistått i over 90 eiendomstransaksjoner, med en samlet eiendomsverdi på over NOK 30 mrd. Transaksjonene har involvert hele spekteret av næringseiendom i Norge, fra rene utviklingstomter, og –prosjekter, til lager- og logistikkeiendommer, industri- og produksjonsfasiliteter, offentlige formålsbygg, og kontor- og handelseiendommer. Felles for disse er at vårt team med erfarne advokater innenfor alle fagområder som berører næringseiendom, har gjort sitt for å bidra til at våre klienter og deres kontraktspartnere har kunnet involvere seg vel vitende om at juridiske problemstillinger er blitt ivaretatt, og at den nødvendige bransjekunnskapen og kommersielle forståelsen har vært til stede.

Utvalgte transaksjoner

Som eksempler på transaksjoner der Wiersholm har bistått kan nevnes salget av samtlige gjenværende datterselskaper fra NLI Eiendomsinvest AS til Round Hill Capital, en transaksjon som involverte logistikk- og industribygg i Norge, Sverige og Danmark, og som ble verdsatt til mer enn NOK 1,6 mrd. Wiersholm bistod i selger i denne transaksjonen.

Vi kan videre nevne vår involvering i Telenor Eiendom Holding AS' salg av aksjene i eierselskapet til Kongens gate 21 til Tristan Capital, Vedal og Malling. Prisen, som har vært omtalt i media, var over NOK 525 mill, og kjøper har til hensikt å rehabilitere eiendommen for nær et tilsvarende beløp.

Wiersholm bistod også hovedaktøren Værste AS ved restruktureringen og salgene av helsehusene i Fredrikstad med en samlet eiendomsverdi over NOK 1 mrd.

Trender i året som var

En trend som vi har merket oss i 2016 er at andelen utenlandske kjøpere har gått noe ned sammenliknet med 2015. En mulig årsak til dette er kanskje at prisene i det norske markedet har fortsatt å stige. Ikke nødvendigvis som en konsekvens av økende leiepriser, men på grunn av at direkteavkastningskravet (yielden) har falt ytterligere gjennom 2016. Leieprisnivåene har ikke vist samme tendens. Det norske markedet (og særlig markedet i Oslo CBD) oppleves av mange som kostbart, og særlig utenlandske kjøpere finner raskt frem til alternative markeder som de heller vil være eksponert i. Vi har også registrert at stadig flere aktører finner det utfordrende å få finansiert eiendomskjøp på vilkår som vurderes som attraktive.

2017-utsikter

Enkelte mener å ha registrert at det ved inngangen til 2017 er et betydelig misforhold mellom antall næringseiendommer til salgs på den ene siden, og investeringsvillig egenkapital på den andre. Fremtidig renteusikkerhet bidrar til å øke spenningsnivået knyttet til den videre utviklingen i 2017. Kanskje vil disse faktorene bidra til at antallet forward-prosjekter vil stige. Det er i alle fall en trend våre advokater har erfart så langt i det nye året. Sammen med flere nylige vedtatte og forventede lovendringer (endringer i aksjeloven, ny eierseksjonslov m.v.) samt et vedvarende økt fokus på skattemessige og merverdiavgiftsmessige forhold, setter disse elementene rammebetingelsene for transaksjonsåret 2017. Wiersholms eiendomsteam ser frem til et spennende transaksjonsår hvor vi allerede er involvert et betydelig antall transaksjoner.

Vi vil fortløpende holde våre klienter og forretningsforbindelser oppdaterte på markedsutviklingen for næringseiendom gjennom nyhetsbrev og seminarer. Allerede onsdag 1. februar avholder vi lunsjseminar om forslaget til ny eierseksjonslov. 

Ta kontakt med