Nyhetsbrev

Asylstrømmens innvirkning på Statsbudsjettet 2016

Tilstrømmingen av asylsøkere til Norge stiller nye krav til nasjonens økonomiske planlegging. Regjeringen har derfor i dag lagt frem en proposisjon (Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016)) med tiltaksforslag for å møte utfordringene med økte offentlige utgifter.

Noen av tiltakene innebærer endringer i de foreslåtte skattereglene i statsbudsjettet fremlagt 7. oktober 2015. Her er vår oppsummering av Regjeringens forslag.

Justeringer i personbeskatningen

Endringer i trinnskatten

Det foreslås at den nye trinnskatten skjerpes noe sammenlignet med det opprinnelige forslaget som ble fremlagt i forbindelse med statsbudsjettet. Forslaget innebærer at de fire satsene i trinnskatten økes med 0,1 prosentenhet, til henholdsvis 0,9 prosent i trinn 1, 1,7 prosent i trinn 2, 10,7 prosent i trinn 3 og 13,7 prosent i trinn 4.

Endringer i formuesskatten

Det opprinnelige forslaget om reduksjon i formuesskatten fra 0,85 prosent til 0,8 prosent foreslås reversert.

Endret iverksettelse av innføring av lik merverdiavgift på papir- og e-nyheter

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet ble det foreslått fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester. Dette fritaket kan imidlertid ikke iverksettes før det er notifisert til og godkjent av ESA. Videre må forslaget til denne regelendringen sendes på høring. Regjeringen legger til grunn at 1. mars 2016 er et mer realistisk gjennomføringstidspunkt enn 1. januar 2016, som ble lagt til grunn i budsjettforslaget.

Midlertidig endring av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet

Særreglene for beregning av arbeidsgiveravgift for foretak med ambulerende virksomhet må endres midlertidig fra 2016, som følge av at EFTA-domstolen har opphevet deler av ESAs godkjenning av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Etter regjeringens nye forslag kan ikke ambulerende virksomheter i 2016 benytte lavere avgiftssats enn den som gjelder der virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. Det foreslås at suspensjonen bør gjelde for hele inntektsåret 2016, og uten at det legges opp til noen tilbakevirkning for 2016 ved en eventuell gjeninnføring av unntaksregelen.

Ta kontakt med: