Nyheter

Brexit for Storbritannia

Gårsdagens folkeavstemning resulterte i at britene går ut av EU. Situasjonen i Europa og i verden beskrives nå som et politisk og økonomisk sjokk. Det er ingen tvil om at implikasjonene vil være mange og usikkerheten stor både på kort og lang sikt.

Brexit skaper en helt ny og uavklart situasjon i Europa. En stats utmelding av EU har aldri tidligere skjedd. Selve prosessen er regulert i Lisboa-traktaten artikkel 50, men bestemmelsen gir ingen føringer om hva de konkrete konsekvensene av utmelding blir. Utmelding av EØS-avtalen er regulert i avtalens artikkel 127, som oppstiller en 12 måneders frist. Hvorvidt og når Storbritannia eventuelt vil melde seg ut av EØS-avtalen, og hva en ny løsning vil innebære for Norge, er ikke mulig å forutsi. Det eneste som er sikkert er at vi går inn i en periode hvor ingen vet hva som vil skje eller hvordan Brexit vil påvirke norske næringslivsinteresser.

Usikkerheten i markedene er det som vil få størst konsekvenser på kort sikt. Bare de første morgentimene etter at Brexit har blitt offisielt bekreftet viser at vi går inn i en tid med betydelig turbulens og manglende forutsigbarhet, som vil prege finansmarkedene og investeringsviljen. Dette vil skape alvorlige utfordringer for aktører i næringslivet.

På kort sikt vil de rettslige implikasjonene av Brexit være få. Resultatet av folkeavstemningen i Storbritannia innebærer ikke i seg selv endringer i det rettslige rammeverket i EU eller EØS-avtalen. Alle rettigheter og plikter etter traktatene vil bestå inntil de blir endret. De rettslige konsekvensene vil først bli klare når forhandlingene mellom Storbritannia og EU er klart, noe som vil ta lang tid. Deretter, eventuelt parallelt, vil det måtte inngås nye avtaler som regulerer forholdet til Norge.

På lengre sikt vil det med sikkerhet komme endringer i det rettslige rammeverket som får betydning for alle med tilknytning til Storbritannia. Det er p.t. helt uavklart hva som vil skje med dagens frie flyt av personer, kapital, varer og tjenester over landegrensene. Utfallet vil kunne påvirke adgangen til norsk tilstedeværelse i England, til norske produkters tilgang til britiske markeder og vil kunne få store konsekvenser for muligheten til å oppfylle langsiktige kontrakter.

For norske næringsdrivende er det første som må gjøres å få oversikt over situasjonen, herunder inngåtte avtaler og fremtidige forpliktelser. Bare da vil det kunne være mulig å ta grep for å skape forutsigbarhet om fremtiden.

Vi står til disposisjon for alle som ønsker å diskutere mulige konsekvenser av Brexit for sine interesser.