Nyhetsbrev

EU-kommisjonen foreslår tiltak mot aggressiv skatteplanlegging

Kommisjonen publiserte 28. januar i år en rekke forslag med sikte på å bekjempe selskapers omgåelse av skattereglene. I det følgende tar vi for oss tiltakene.

A. Bakgrunn

Pakken som kommisjonen nå har fremlagt er delvis en oppfølging av OECDs BEPS-prosjekt ("Base Erosion and Profit Shifting") med sikte på bekjempelse av uthuling av skattegrunnlaget og forflytning av virksomhetsfortjeneste som ble publisert i oktober i fjor, samt Europaparlamentets anbefalinger vedrørende skatteomgåelse.

Pakken må også sees i sammenheng med en rekke initiativer som kommisjonen fremmet i 2015 med sikte på en reform av selskapsbeskatningen i EU, herunder blant annet relansering av forslag om et felles konsolidert selskapsskattegrunnlag (Common Consolidated Corporate Tax base - CCCTB).

B. "Anti-avoidance package"

Tiltakspakken er en oppfordring til EUs medlemsland om å iverksette en styrket og bedre koordinert innsats overfor selskaper som forsøker å unngå skatteplikt, samt å implementere internasjonale standarder vedrørende bekjempelse av uthuling av skattegrunnlaget og forflytning av virksomhetsfortjeneste (BEPS).

De viktigste elementene i pakken er:

  • Forslag til regelverk for å stoppe de vanligste metodene som selskaper benytter seg av for å unngå skatteplikt.
  • En henstilling til medlemslandene om å innføre tiltak for å unngå misbruk av skatteavtaler.
  • Forslag om informasjonsutveksling mellom medlemslandene om multinasjonale konsern som opererer i EU.
  • Tiltak for å fremme god skatteforvaltningspraksis på internasjonalt plan.
  • Forslag om en ny EU prosedyre for kartlegging av tredjeland som nekter å følge spillereglene for rettferdig beskatning.

C. Nærmere om de viktigste tiltakene

Pakken tar utgangspunkt i tre sentrale søyler i kommisjonens arbeid for en mer rettferdig beskatning:

1. Sikring av effektiv beskatning i EU

Det er et grunnleggende prinsipp innen selskapsbeskatning at selskaper skal betale skatt der hvor selskapene genererer sin fortjeneste, det vil i praksis si der hvor inntektsgenererende aktiviteter faktisk finner sted. Pakken fra kommisjonen inneholder flere forslag som tar sikte på å oppnå inntektsallokering i samsvar med dette grunnleggende prinsippet. Kommisjonen foreslår et eget direktiv om bekjempelse av omgåelse som er særlig rettet mot de mest utbredte metodene for å unngå skatteplikt. Videre er det gitt en henstilling til medlemslandene med råd om hvordan de best kan beskytte seg mot misbruk av skatteavtaler.

2. Større skattemessig transparens

Kommisjonen foreslår en revisjon av direktivet om administrativt samarbeid på skatteområdet (Directive 2011/16/EU), slik at det legges til rette for pliktig og automatisk informasjonsutveksling mellom medlemslandenes skatteadministrasjoner av skatterelaterte opplysninger om multinasjonale konserners aktiviteter.

Kommisjonen er også i gang med å undersøke spørsmålet om plikt til land-for-land rapportering hvor det kan ventes et nærmere forslag i løpet av våren 2016.

3. Sikring av like konkurransevilkår

Pakken fra kommisjonen inneholder videre en strategi med sikte på å inkludere tredjeland i kampen mot omgåelse, slik at prinsippet om rettferdig beskatning anvendes globalt for å bidra til mest mulig like vilkår på tvers av landegrensene også utenfor EU-området.

D. Videre oppfølging

Kommisjonens regelverksforslag vil bli sendt på høring i Europaparlamentet og forelagt Rådet for vedtakelse. Det kan forventes stor diskusjon om forslagene. Da det kreves enstemmighet for vedtakelse er det på nåværende tidspunkt usikkert hva som vil bli det endelige resultatet av kommisjonens forslag.

Norge vil i prinsippet ikke være forpliktet av de foreslåtte reglene selv om de skulle bli vedtatt, idet den aktuelle EU-lovgivningen ikke vil være omfattet av EØS-avtalen. I praksis er det likevel grunn til å forvente at Norge vil legge seg tett opp til EU-regelverket, også fordi dette i stor grad vil speile det Norge har forpliktet seg til gjennom OECDs BEPS-prosjekt.

Du kan lese mer om innholdet i pakken på EU kommisjonens nettsider.

Ta kontakt med: