Nyhetsbrev

Endringer i lov om verdipapirfond

Finansdepartementet sendte mandag forslag til endringer i verdipapirfondloven og tilhørende forskrift på høring. Endringene er ment å implementere UCITS V-direktivet og omfatter bl.a. justering av bestemmelsene om godtgjørelsesordninger og bestemmelsene om depotmottakere. 

Høringsfristen er satt til 1. desember 2015. I dette nyhetsbrevet redegjør vi for de viktigste forslagene.

UCITS V søker å harmonisere og styrke reglene om depotmottaker, godtgjørelsesordninger og sanksjoner med de regler som allerede gjelder for forvaltere av alternative investeringsfond.

Depotmottaker

UCITS V presiserer innholdet i depotmottakerfunksjonen og skjerper reglene om depotmottakers ansvar i tilfelle av tap av midler. De nye bestemmelsene samsvarer i all hovedsak med tilsvarende bestemmelser i loven om alternative investeringsfond.

Direktivet utvider depotmottakers oppgaver blant annet ved at depotmottaker får ansvar for å kontrollere verdipapirfondets kontantstrømmer. Dette innebærer at depotmottaker må kontrollere at betalinger fra investorer ved tegning av andeler i fondet er mottatt.

Det innføres også et klart skille mellom oppbevaringsoppgaver til de aktiva som kan holdes i depot og øvrige aktiva. Aktiva som kan holdes i depot omfatter etter forslaget fysiske aktiva, finansielle instrumenter som holdes på forvalterkonto i depotmottakers navn, og VPS-registrerte finansielle instrumenter hvor depotmottaker er kontofører. Slike midler skal holdes atskilt fra depotmottakers egne aktiva, og de skal kunne identifiseres som fondets midler. For øvrige aktiva har depotmottaker en plikt til å kontrollere at fondet eier de aktuelle aktivaene, og å føre en oppdatert oversikt over disse.

Forslaget innebærer at ordningen med at kun kredittinstitusjoner kan være depotmottaker for verdipapirfond videreføres.

Depotmottakers ansvar svarer stort sett til bestemmelsene som gjelder for alternative investeringsfond, med unntak av at det ikke er adgang for depotmottaker for UCITS-fond å begrense sitt ansvar gjennom avtale. Depotmottakeren er ansvarlig overfor fondet for tap av finansielle instrumenter som holdes i depot og som er forårsaket av depotmottaker.

De nye reglene vil neppe innebære behov for vesentlige endringer i depotmottakeravtalene, men kan innebære at SLA-avtalene bør utdypes noe.

Godtgjørelsesordninger

UCITS V innfører regler om godtgjørelsesordninger forvaltningsselskap for verdipapirfond. Disse bestemmelsene er også nærmest identiske med tilsvarende bestemmelser som gjelder for forvaltere av alternative investeringsfond

I Norge har forvaltningsselskaper for verdipapirfond hittil vært underlagt godtgjørelsesforskriften som gjelder for blant annet finansinstitusjoner og verdipapirforetak. En rekke norske forvaltningsselskaper har i dag konsesjon både etter AIF-loven og etter verdipapirfondloven, og må derfor forholde seg til to regelsett om godtgjørelsesordninger. Disse ordningene har en del fellestrekk, men er også forskjellige på noen punkter. Innføringen av godtgjørelsesreglene i henhold til UCITS V vil dermed innebære en praktisk forenkling for de selskaper som har konsesjon både etter AIF-loven og verdipapirfondloven.

Reglene i UCITS V, og for så vidt i AIF-loven skiller seg fra godtgjørelsesforskriften for finansinstitusjoner og verdipapirforetak blant annet ved hvor stor andel av variabel godtgjørelse for ledende ansatte som skal holdes tilbake over tre år. I godtgjørelsesforskriften er kravet at 50 % skal holdes tilbake, mens det i forslaget er et krav om at minst 40 % skal holdes tilbake.

Reglene om fordeling av den variable godtgjørelsen i finansielle instrumenter og kontantelement avviker også fra godtgjørelsesforskriftens regler. En viktig forskjell er at all utdeling av variabel godtgjørelse, også den som foretas med en gang, som hovedregel skal bestå av minst 50 % fondsandeler eller tilsvarende instrumenter. Etter godtgjørelsesforskriften kan denne første utdelingen bestå av kontante midler.

Kretsen av personer som kan falle i særlig kategori utvides også noe, ved at forvaltere nå kan være omfattet.

Etter norske regler for ansattes egenhandel kan fondsandeler innløses uten hinder av bindingstid, men det følger av direktivteksten at forvalter pålegges å innføre en viss bindingstid for instrumentene. En tilsvarende forpliktelse er inntatt i Annex II til AIFM-direktivet.

For øvrig tilsvarer de foreslåtte reglene i all hovedsak de reglene som i dag følger av godtgjørelsesforskriften.

Varsling

Direktivet har regler om varsling. Slike regler er allerede på plass i Norge i arbeidsmiljøloven. Forvaltningsselskapene bør imidlertid vurdere sine eksisterende rutiner for taushetsplikt, slik at det fremgår at lovlig varsling ikke representerer brudd på taushetsplikten.

Sanksjoner

UCITS V tar sikte på å oppnå en mer enhetlig tilsynsmessig oppfølgning og sanksjonering ved overtredelser av direktivbestemmelsene. Adgangen til ileggelse av overtredelsesgebyr er særlig relevant i denne sammenheng. I høringsnotatet tar Finanstilsynet til orde for overtredelsesgebyr vil være et hensiktsmessig virkemiddel for overtredelse av verdipapirfondlovens bestemmelser.

Finanstilsynet har etter gjeldende rett adgang til å innhente informasjon om datatrafikk og opptak av telefonsamtaler og annen elektronisk kommunikasjon fra forvaltningsselskaper og depotmottaker. Finanstilsynet foreslår at tilsynet gis adgang til å innhente trafikkdata fra teleoperatør ved at operatøren løses fra sin taushetsplikt ved mistanke om innsidehandel.

UCITS V innebærer at vedtak om sanksjoner kan offentliggjøres. Finansdepartementet foreslår at det tas inn en ny regel i verdipapirfondloven som medfører at offentliggjøring av vedtak om administrative sanksjoner ikke kan skje blant annet dersom opplysningene er egnet til å skape uro på finansmarkedene.

Det gjøres oppmerksom på at Finanstilsynet har foreslått at de nye reglene ikke bare skal gjelde for UCITS-fond og forvaltningen av UCITS-fond, men også for nasjonale verdipapirfond og forvaltningen av disse. For de nasjonale verdipapirfond vil verdipapirfondloven gjelde ved siden av AIF-loven.