Nyheter

Finansdepartementet saksøker Skatteklagenemnda for andre gang

I et tilfelle som omhandlet salg av et næringsbygg, ga Skatteklagenemnda i vår klager medhold i fradragsrett for inngående merverdiavgift på pådratte transaksjonskostnader ved salget.

Nemnda har også i fire andre tilfeller i 2018 gitt klager medhold i fradrag for slike kostnader.

I tilfellet om næringsbygget hadde bygget vært brukt som hovedkontor i et industrikonserns ordinære avgiftspliktige virksomhet. De fire øvrige tilfellene omhandlet næringsbygg som hadde vært brukt i avgiftspliktig utleievirksomhet, etter den frivillige registreringsordningen for utleie av bygg og anlegg.

Tidligere praksis

Det har tidligere vært lang praksis for å innrømme fradragsrett for inngående merverdiavgift for transaksjonskostnader i tilknytning til salg av eiendom benyttet i avgiftspliktig virksomhet. For eksempel uttalte Skattedirektoratet i 2014 at det forelå rett til fradrag for transaksjonskostnader i tilfeller som omhandlet salg av aksjene i eiendomsselskaper.

Etter Telenor-dommen i 2015 spredte det seg usikkerhet om omfanget av fradragsretten for denne type kostnader. Telenor-saken gjaldt salg av aksjer, i motsetning til salg av driftsmidler (eiendommer) som det ferske søksmålet fra Staten dreier seg om. I en avgjørelse fra 2016 innrømmet Skatteklagenemnda mva-fradrag ved salg av aksjer i eiendomsselskaper. Dette resulterte i det første søksmålet Finansdepartementet anla mot Skatteklagenemnda. Begrunnelsen var at disposisjonen er unntatt merverdiavgift (salg av aksjer). Finansdepartementet vant frem i tingretten og Skatteklagenemnda anket ikke avgjørelsen.

Som nevnt ga Skatteklagenemnda klager medhold i mva-fradrag for transaksjonskostnader i relasjon til salg av driftsmidler (eiendommer) i en rekke avgjørelser våren 2018. Forutsetningen var imidlertid at driftsmiddelet hadde vært benyttet i avgiftspliktig virksomhet.

Det er på bakgrunn av nettopp disse avgjørelsene at departementet igjen har saksøkt Skatteklagenemnda. Finansdepartementet er av den oppfatning at Skatteklagenemnda har tolket loven feil og at vedtakene derfor er ugyldige. Hovedbegrunnelsen er at det ikke skal gis mva-fradrag ved disposisjoner som er unntatt fra merverdiavgift (salg av fast eiendom). Dette uten hensyn til hva eiendommen har blitt brukt til; som driftsmiddel i konsernets egen avgiftspliktige virksomhet eller om eiendommen har vært benyttet i en frivillig registrering for merverdiavgiftspliktig utleievirksomhet.

Hva nå?

Det er ikke til å komme bort fra at dette er en noe merkelig situasjon. Et statlig organ har altså saksøkt et annet statlig organ. Likevel viser dette at Skatteklagenemnda "fungerer" slik den skal – som et uavhengig organ som ikke kan instrueres av Finansdepartementet.

Søksmålet fører imidlertid til usikkerhet med hensyn til fradragsretten for aktørene i eiendomsbransjen frem til endelig avgjørelse foreligger.

Videre er det nærliggende å tro at selskapers krav om mva-fradrag for transaksjonskostnader pådratt i forbindelse med salg av driftsmidler fremover vil bli nektet av Skatteetaten. En eventuell klage til Skatteklagenemnda vil kunne bli "liggende" i påvente av endelig dom i saken. Det er imidlertid viktig for næringsdrivende som mener de har krav på fradrag å fremme dette for å unngå foreldelse. I den forbindelse bør kravet følges av en forklaring og henvisning til den uklarheten som foreligger.

Ta kontakt med

Klikk for detaljer

Jacob Mjelde

Advokatfullmektig Se full CV