Nyheter

Boligmeldingens forslag om endring av minste leietid fra 3 til 5 år for tidsbestemte leiekontrakter

I boligmeldingen (Meld.St. 17 (2012-2013)) foreslår Regjeringen å sende på høring et forslag om å utvide minstetiden i husleieloven for tidsbestemte leiekontrakter fra tre til fem år. Det fremheves at boligstabilitet er spesielt viktig for barn og at de de ekstra årene kan bety mye i det enkelte tilfelle, for eksempel å slippe skolebytte.

Husleielovutvalget (NOU 1993: 4) til gjeldende husleielov tilrådet i sin tid også at minstetiden for leiekontrakter som hovedregel skulle være fem år. Til dette uttalte departementet: "Når departementet har kommet fram til at minstetiden bør settes til tre år – og ikke til fem, som forslått av utvalget, skyldes det hensynet til at en del utleiere kan slutte med utleie dersom minstetiden blir for lang, noe som i så fall vil gi dårligere utnyttelse av boligmassen. Disse samfunnsmessige virkningene bør en forsøke å unngå. Dessuten kan en leietid på fem år være lenge for en del leiere, for eksempel studenter. En leietid på tre år vil også være passende i forhold til departementets forslag til §8-5, som gir leieren mulighet til å framleie resten av leietiden, med godkjenning fra utleieren.", jf. Ot.prp.nr.82 (1997-1998) s. 107.

I boligmeldingen fremhever Kommunal- og regionaldepartementet at en økt minstetid til fem år trolig ikke vil føre til at mange utleiere vil trekke boliger ut av markedet. Regelendringene vil heller ikke gjelde for boliger som i dag er unntatt fra hovedregelen, slik som utleie av del av egen bolig. Departementet går inn for å videreføre de unntak som fremgår av loven i dag. Departementet erkjenner videre at ikke alle leietakere ønsker lange leiekontrakter, og viser til arbeidsinnvandrere som kommer for en kortere periode eller er usikre på hvor lenge de blir. Til dette blir det uttalt at: "Reglane om minstetid er ikkje til hinder for at leigar og utleigar kan gjere avtalar om at leigaren har rett til å seie opp kontrakten med eit varsel på tre månader. For tidsubestemte kontraktar gjeld òg høvet til å seie opp kontrakten."

Boligmeldingen ligger nå til behandling hos Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, og det er forventet at komiteen skal avgi sin innstilling 13. juni i år.

TESTINFO:
Fant ikke artikkelen:
Forenklinger i merverdiavgiftsreglene for utleiere
på gammelt nettsted - brukte heller:
Boligmeldingens forslag om endring av minste leietid fra 3 til 5 år for tidsbestemte leiekontrakter