Nyhetsbrev

Foreslåtte endringer i energiloven

Kraftsystemet er i betydelig endring og Regjeringen ønsker en organisering av kraftnettet som sikrer nødvendige investeringer og samtidig gir lavest mulige kostnader for folk flest, industri og næringsliv.

Proposisjonens innhold

Fredag 4. desember la Regjeringen derfor frem Prop. 35 L (2015-2016) for Stortinget. I proposisjonen legger Regjeringen frem forslag til endringer i energiloven på fire områder. Ett av forslagene er å innføre krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle energiforetak med inntektsramme fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Selskap som ikke er underlagt en slik regulering, kan være kraftprodusenter eller større industri som kun eier sin egen tilknytningsledning eller med egen transformering uten kunder. Departementet mener at etablering av selskapsmessig og funksjonelt skille for disse nettforetakene vil være et viktig skritt i riktig retning av å fjerne uheldig sammenblanding mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet, og i å hindre kryssubsidiering og konkurransevridning, noe som dermed kan medføre lavere og riktigere nettariffer for kundene.

Skjerping av dagens krav

Det foreslåtte kravet innebærer en skjerping i forhold til dagens regler som pålegger nettselskap med flere enn 100 000 nettkunder å skille nettvirksomheten fra produksjon og omsetning av elektrisk energi. Dersom Regjeringens forslag blir vedtatt, vil nettselskapet ikke kunne drive noen form for konkurranseutsatt virksomhet, men må skille all slik virksomhet fra nettvirksomheten, ikke bare fra produksjon og omsetning av elektrisk energi. Konsekvensene av dette er at nettselskapet ikke kan drive med noen annen virksomhet enn det som er knyttet til egen nettdrift, og ikke selge tjenester til andre.

Dispensasjonsadgang

Kravet er imidlertid ikke absolutt og det er foreslått en dispensasjonsadgang. Hvorvidt det skal dispenseres vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle hvis det foreligger særlige grunner. Det kan dispenseres fra hele eller deler av kravet til både selskapsmessig og funksjonelt skille, eventuelt bare hele eller deler av kravet om funksjonelt skille. Departementet antar at det for eksempel kan være aktuelt å gi dispensasjon dersom et selskap på grunn av særlige rettslige forhold ikke vil ha mulighet til å organisere seg ut av de nye kravene, eller vil ha behov for lengre tid for å gjøre dette. Hvem som skal ha adgang til å innvilge dispensasjonssøknader er ikke klargjort ennå.

Konsesjonsrettslige konsekvenser

Dersom for eksempel nett skilles ut fra øvrig virksomhet i det integrerte foretaket, vil det måtte gis nye konsesjoner til det nye selskapet, da konsesjoner ikke kan overdras, jf. energiloven § 2-2 tredje ledd og energilovforskriften § 4-7 tredje ledd. Etter langvarig praksis ved omorganiseringer etter energiloven gis normalt konsesjon i det vesentligste på uendrede vilkår i tilfeller hvor eksisterende virksomhet skal videreføres av ny eier. Det kan likevel om nødvendig foretas samordning av utløpstidspunkter i tillegg til andre mindre justeringer.

Tidsfrist

Departementet foreslår at det fastsettes i endringsloven at de nye kravene skal være gjennomført innen 1. januar 2019. Departementet forutsetter at eventuelle søknader om dispensasjon fra disse kravene vil kunne behandles før lovendringen formelt trer i kraft. Eksisterende krav til selskapsmessig og funksjonelt skille i §§ 4-6 og 4-7 vil fortsette å gjelde inntil lovendringen trer i kraft.

Ta kontakt med: