Forslag om ny korrupsjonsbestemmelse fremmes for Stortinget

Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Høyre og nestleder i Kontroll og konstitusjonskomiteen, fremmer et representantforslag om en ny korrupsjonsbestemmelse i straffeloven.

Lovforslaget er utarbeidet sammen med Wiersholm og innebærer en utvidelse av selskapers ansvar for korrupsjonshandlinger utført av personer assosiert med selskapet. Begrepet "assosierte personer" kan være både selskaper og enkeltpersoner, f.eks. agenter o.l., som utfører tjenester for eller på vegne av selskapet.

Formuleringen er ment å omfatte en vid krets av rettssubjekter som på ulike vis er tilknyttet selskapet og som derfor er i stand til å utføre korrupsjonshandlinger for selskapet. Motsatsen til et videre straffeansvar for selskaper er at selskapet likevel ikke skal straffes dersom selskapet har truffet alle rimelige forholdsregler for å unngå korrupsjonshandlinger av en assosiert person gjennom adekvate systemer og prosedyrer.

Lovforslaget ble første gang presentert på Oslo Compliance Forum, arrangert av Wiersholm for tredje år på rad den 19. mars 2015. Temaet for årets seminar var nettopp norske selskapers uttelling for forebygging, selvrapportering og myndighetssamarbeid. I tillegg til Tetzschner holdt konkurransedirektør Christine Meyer og assisterende ØKOKRIM-sjef Thomas Skjelbred innlegg.

Forslaget bygger på Bribery Act 2010 fra Storbritannia, et svært moderne antikorrupsjonsregelverk som har satt selskapers forebygging mot korrupsjon på den internasjonale dagsorden.

I praksis innebærer lovforslaget større forutberegnelighet for selskaper, ved at selskapers arbeid med compliance vil få avgjørende betydning. Selskaper som investerer i opplæring av ansatte og implementerer interne systemer for aktivt å forhindre korrupsjon, vil belønnes og gå fri. Selskaper som ikke tar korrupsjon på alvor, og som ikke aktivt prøver å forhindre at egne ansatte og assosierte personer begår korrupsjonshandlinger, risikerer et strengere og mer vidtrekkende straffansvar.

Et utvidet straffansvar, med absolutt straffrihet ved forholdsmessig, hensiktsmessig og adekvat forebygging, tilpasset selskapets risikoprofil, vil innebære en mer tydelig og effektiv korrupsjonslovgivning enn dagens regelverk.

Du kan lese hele lovforslaget her