Fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap – sikkerhetsstillelse fra nærstående part.

Finansdepartementet sendte fredag 20. desember ut på høring utkast til forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap- sikkerhetsstillelse fra nærstående part. Siktemålet er at forskriften skal vedtas i løpet av første halvår 2014, og gis virkning fra 1. januar 2014.

Forskriften regulerer tilfeller hvor det kan stilles sikkerhet fra underliggende selskap/datterselskap, uten at lånet anses internt.

a. Lån med sikkerhetsstillelse fra underliggende selskap i samme konsern ved en eierandel på minst 90 pst.

Hvis et underliggende selskap har stilt sikkerhet og låntakerselskapet har en eierandel i de underliggende selskapet på minst 90 pst, vil lånet anses eksternt. Det kreves ikke at øvrige vilkår for skattekonsern er oppfylt. Det stilles ikke krav om at det underliggende selskapet er skattepliktig til Norge. Utenlandske underliggende selskaper kan således stille sikkerhet for lån uten at dette medfører at lånet anses internt, så lenge kravet til eierandel er oppfylt. Også sikkerhetstillelse fra eller til fordel for deltakerlignede selskaper og andre innretninger vil kunne omfattes av unntaket.

Også indirekte eierskap skal kvalifisere for unntak, men bare dersom selskapet som stiller sikkerheten er et underliggende selskap som eies indirekte av låntakerselskapet med minst 90 pst. Sikkerhetsstillelse til fordel for søsterselskaper mv. vil ikke omfattes av unntaket selv om selskapene inngår i samme konsern.

b. Lån der underliggende selskap har avgitt negativ pantsettelseserklæring i tilknytning til morselskapets låneopptak

Negative pantsettelseserklæringer i underliggende selskap som låntakeren har direkte eller indirekte eierandel i, medfører at lånet blir ansett som eksternt. Det stilles her ikke noen krav til størrelsen på eierandelen. Også sikkerhetsstillelse i form av negative pantsettelseserklæringer fra deltakerlignede selskaper og andre innretninger vil omfattes av unntaket.

c. Sikkerhetsstillelse i form av pant i eierandeler i låntakerselskaper

Hvis en nærstående part har stilt sine aksjer i låntakeren som sikkerhet for et lån, vil lånet anses som eksternt. Dette unntaket gjelder uavhengig av eierandel og selskapsform.

Sikkerhet i form av pant i fordring på en nærstående låntaker er derimot ikke unntatt.

Unntak fra unntakene. Sikkerhet fra annen nærstående part
Departementet har foreslått en bestemmelse om at verken unntaket ved sikkerhetsstillelse fra underliggende selskap (bokstav a) eller unntaket ved negativ pantsettelseserklæring i underliggende selskapet har en direkte eller indirekte eierandel i (bokstav b) skal gjelde dersom et annet nærstående selskap har stilt sikkerhet til fordel for det underliggende selskapet. Videre gjelder unntaket heller ikke der sikkerheten fra et annet nærstående selskap er stilt til fordel for et selskap som det underliggende selskapet har en direkte eller indirekte eierandel i. Dette gjelder uavhengig av om det er en sammenheng mellom det andre nærstående selskapet til fordel for datterselskapet eller datterselskapets sikkerhetsstillelse til fordel for morselskapet.

Bestemmelsen innebærer f eks at ved konsernkontoordninger med kredittramme og sikkerhetsstillelse fra selskapene i fellesskap, vil bare rentene på morselskapets gjeld til banken anses som eksterne renter.

Det er i høringsutkastet oppstilt et eksempel:
Selskap A eier 100 pst. av selskap B, og selskap B eier 100 pst. av selskap C. Dersom selskap C stiller sikkerhet for selskap Bs lån fra en ekstern långiver, vil den foreslåtte bestemmelsen om unntak fra skatteloven § 6-41 sjette ledd bokstav a ved sikkerhetsstillelse fra underliggende selskap i utgangspunktet innebære at sikkerhetsstillelsen fra selskap C ikke gjør at rentene på det eksterne lånet må anses som interne renter ved anvendelse av regelen om begrensning av rentefradrag. Dersom selskap A har stilt sikkerhet til fordel for selskap C, vil imidlertid unntaket fra skatteloven § 6-41 sjette ledd bokstav a likevel ikke gjelde, slik at rentene på lånet må anses som interne. Dette skyldes at sikkerhetsstillelsen fra selskap A til fordel for selskap C, sett i sammenheng med sikkerhetsstillelsen fra selskap C til fordel for selskap B, kan gi selskap B grunnlag for lån ut over det selskap B kunne ha oppnådd uten sikkerhetsstillelsen fra selskap C.

Link til høringsnotatet.

Skrevet av: