Nyhetsbrev | Forslag om å utvide fritaket for dokumentavgift og omregistreringsavgift

Finansdepartementet sendte den 22. mai 2015 et forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessige kontinuitet på høring. Forslaget søker å harmonisere reglene om dokumentavgiftsfritak og omregistreringsfritak med reglene om skattefrie omorganiseringer.

Bakgrunn

I en rekke omorganiseringstilfeller som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet – fusjon, fisjon og omdannelse – vil det kunne være behov for å endre de registrerte eierforhold til fast eiendom i grunnboken, og til kjøretøy i motorvognregisteret. Etter gjeldende regler vil det ved enkelte slike omorganiseringer, som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet, likevel påløpe dokumentavgift og omregistreringsavgift dersom omorganiseringen ikke samtidig gjennomføres med selskapsrettslig kontinuitet. Et eksempel på dette har vært omdannelse fra selskapsformen ANS til AS. Dette har medført at ellers skattefrie omorganiseringer ikke er blitt gjennomført, eller at man har valgt ulike arrangementer for å unngå avgift. Dagens regelverk har av denne grunn i lang tid blitt kritisert for å være for snevert og et hinder for den fleksibilitet som ellers ligger i regelverket for skattefrie omorganiseringer.

Forslaget

For å avhjelpe disse uheldige virkningene har departementet nå foreslått en utvidelse av fritakene for dokumentavgift og omregistreringsavgift til å gjelde flere tilfeller hvor omorganiseringen kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet. Forslaget tar dermed sikte på å harmonisere dokumentavgiftsfritaket og omregistreringsfritaket med reglene om omorganiseringer til skattemessig kontinuitet, slik at disse avgiftene i minst mulig grad skal være styrende for om, og på hvilken måte, omorganiseringer gjennomføres.

I høringsnotatet er avgiftsfritaket foreslått å omfatte følgende omorganiseringer:

  • Skattefri fusjon av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og deltakerlignende selskaper

  • Skattefri fisjon av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og deltakerlignende selskaper

  • Grenseoverskridende fusjon og fisjon

  • Skattefri omdanning av virksomhet

Det er verdt å merke seg at forslaget ikke omfatter avgiftsfritak ved såkalte konserninterne overføringer.

Nærmere om skattemessig kontinuitet

Etter skattelovens bestemmelser er det i dag ingen plikt til å gjennomføre en omorganisering med skattemessig kontinuitet, selv om det er mulig å gjøre dette. På denne bakgrunn har departementet foreslått at avgiftsfritaket ikke skal være betinget av at omorganiseringen faktisk gjennomføres med skattemessig kontinuitet; det er tilstrekkelig at omorganiseringen gjennomføres på en måte som ville muliggjort skattemessig kontinuitet. Dette innebærer imidlertid ikke at f eks et aksjeselskap kan tinglyse overføring av en eiendom til et annet aksjeselskap uten å betale dokumentavgift under henvisning til at selskapet i stedet kunne ha fisjonert ut eiendommen uten skattlegging. Vilkårene for skattefri omorganisering må være oppfylt.

Dokumentasjonskrav

Det er foreslått dokumentasjonskrav for at avgiftsfritakene skal komme til anvendelse. Skattyter må oppgi etter hvilken bestemmelse omorganiseringen er - eller kunne ha vært – gjennomført med skattemessig kontinuitet. Videre må det dokumenteres hvilke virksomheter som har tatt del i omorganiseringen, og på hvilket tidspunkt omorganiseringen har funnet sted. I tillegg må det dokumenteres at opplysningene er korrekte.

Frist og varslet ikrafttredelse

Finansdepartementet foreslår at endringene skal iverksettes med virkning fra og med 1. januar 2016, og høringsfristen er satt til 21. august 2015.

Ta kontakt med:

Klikk for detaljer

Harald Merckoll

Advokatfullmektig Se full CV