Nyheter

Full seier for Rimfrost mot Aker BioMarine

Rimfrost er fullstendig frifunnet i Søre Sunnmøre tingrett etter å ha blitt saksøkt av Aker BioMarine med krav om rettigheter til patenter og patentsøknader for foredling av krill.

Dette fremgår av Søre Sunnmøres dom av 4. januar 2019.

Aker BioMarine tok ut søksmålet mot Rimfrost i september 2017. Bakgrunnen var at Aker BioMarine hadde kjøpt en krilltråleren Juvel fra konkursboet til Emerald Fisheries. Eventuelle patentrettigheter relatert til maskineriet om bord skulle følge med.

Sakens sentrale spørsmål var dermed om en gruppe patenter og patentsøknader, som angår metoder for fjerning av skallet fra krill for dermed å redusere fluorinnholdet, tilhørte Emerald Fisherises eller Rimfrost på tidspunktet førstnevnte gikk konkurs.

Rimfrost viste til at selskapet kjøpte de omtvistede patentene fra Emerald Fisheries i 2012. Aker BioMarine mente at salgsavtalen var proforma og ugyldig, men fikk ikke medhold. Søre Sunnmøre tingrett legger til grunn at Rimfrost har kjøpt patentene, og salgsavtalen er gyldig og reell.

Aker BioMarine anførte subsidiært at patentene var kjøpt tilbake av Emerald Fisheries før konkurstidspunktet, men fikk ikke medhold i dette heller.

Aker BioMarine fremsatte også to subsidiære krav.

For det første krevde Aker BioMarine bruksrett til de omtvistede patentene, for det tilfelle at selskapet ikke skulle bli ansett som eier. Aker BioMarine hevdet å ha overtatt den bruksrett som Emerald Fisheries var tilsagt etter at patentene ble solgt til Rimfrost i 2012. Heller ikke her fikk Aker BioMarine medhold. Søre Sunnmøre tingrett legger til grunn at Emerald Fisheries bruksrett var uoverdragelig, bl.a. under henvisning til presumsjonsreglen i patentloven § 43. Bestemmelsen må, ifølge tingretten, forstås slik at patentlisenser er uoverdragelige, med mindre det foreligger særskilte holdepunkter for at noe annet er avtalt. Slike holdepunkter forelå ikke i denne saken. Tvert imot var det flere momenter som pekte i motsatt retning, bl.a. at lisensen var evigvarende og vederlagsfri.

Aker BioMarine anførte også å ha en rett til å utnytte patentene om bord i krilltråleren Juvel etter reglene om konsumpsjon i patentloven § 3 (3) (2). Heller ikke dette fikk Aker BioMarine medhold i. Søre Sunnmøre tingrett viser bl.a. til at konsumpsjonsbestemmelsen gjelder for "patentbeskyttede produkter", og ikke patentbeskyttede fremgangsmåter. Videre vises det til at en slik utvidelse av bestemmelsens anvendelsesområde ville gi uholdbare resultater og virke direkte hemmende for innovasjon og konkurranse i markedet. Aker BioMarines argumentasjon hadde, ifølge tingretten, verken holdepunkter i faktum eller i rettskilder.

For det andre fremsatte Aker BioMarine subsidiært et erstatningskrav som selskapet påsto å ha ervervet fra Nordea og Innovasjon Norge. Den påståtte ansvarsbetingende handlingen var at Emerald Fisheries i 2012 solgte patentene til Rimfrost uten å oppfylle et samtykkekrav i en låneavtale. Heller ikke dette fikk Aker BioMarine medhold i. Søre Sunnmøre legger til grunn at det ikke har funnet sted noe kontraktsbrudd, bl.a. fordi nødvendig samtykke var innhentet. Uansett var det ikke lidt noe økonomisk tap.

Dermed ble Rimfrost frifunnet på alle punkter og tilkjent sakskostnader.

Wiersholms team har bestått av Ronny Lund, Dina Brask, Siv Snipsøyr og Rune Opdahl.

Ankefristen er 4. februar 2019.

Saken ble behandlet av Søre Sunnmøre tingrett etter at Høyesterett (i avdeling) avgjorde at patentlovens regler om tvungent verneting ikke kom til anvendelse.

Høyesteretts avgjørelse finner du her. Denne er tidligere omtalt på våre nettsider.

Vårt team

Klikk for detaljer

Siv Snipsøyr

Advokatfullmektig Se full CV