Nyheter

Går din virksomhet på fornybar energi?

Globale aktører som Google, Facebook, Hydro og Alcoa velger nå å dekke hele eller deler av sitt energiforbruk med ny norsk fornybar energi. Det er særlig utbygging av vindkraft som bidrar med nye kraftvolumer til smelteverkene og datasentrene.

-Vi ser at prissikring, markedsrisiko og forventninger om bærekraft er sterke drivere for selskaper som nå inngår nye kraftkjøpsavtaler, såkalte PPA'er, forteller Inge Ekker Bartnes, leder av Energimarkedsgruppen i Wiersholm. De internasjonale gigant-selskapene som Google og Facebook er videre som en del av sitt CSR-arbeid, opptatt av å bidra til utbygging av ny fornybar energi. Samtidig ser vi at de langsiktige kraftkjøpsavtalene (PPA'ene) er i en rivende utvikling og blir i høyeste grad innovert av de nye aktørene i bransjen, fortsetter han.

- Det som var markedsstandard for få år siden er på ingen måte dekkende for de krav de store internasjonale aktørene setter i dag og PPA'ene inneholder en lang rekke spesialbestemmelser man ikke så eller tenkte på tidligere. Det er eksempelvis neppe noen som tenkte på at det kan oppstå perioder med negative priser i energimarkedet, og skulle det oppstå er det viktig at den langsiktige kraftkjøpsavtalen tar høyde for dette, forklarer Bartnes.

- Vindressurser og Norges tilknytning til strømmarkedet i Norden og Europa gjør Norge til en attraktiv nasjon for globale aktører, som fritt kan velge å kjøpe kraft fra andre steder enn i Norge, sier Jon Rabben som er partner i Energimarkedsgruppen i Wiersholm. - I tillegg finansieres de fleste nye vindparker av pensjonsfond og banker, som stiller andre krav til markedsrisiko og avkastning enn tradisjonelle norske kraftselskaper.

- Kristoffer Krogh Grimstad, advokat i Wiersholm, fremhever videre at bærekraft står særlig sterkt for globale aktører med en policy om å redusere sitt totale karbonfotavtrykk. -Langsiktige kraftkjøpsavtaler (PPAer) og opprinnelsesgarantier er noen av verktøyene som bidrar til at slike aktører kan dokumentere at energiforbruket er dekket med fornybar energi.

- Vi opplever en klar økning i kompleksiteten på prosjektene når nye vindparker nå bygges ut i Norge. Vindkraft er forskjellig fra vannkraft ved at strømproduksjonen følger vinden som blåser. Ifølge de tre Wiersholm-advokatene er det særlig markedsrisiko, vindparkenes finansiering og krav til avkastning som bidrar til at det stilles helt andre krav til PPAene som i dag inngås med vindkraftaktører sammenlignet med de tradisjonelle kraftkontraktene industrien har inngått med vannkraften siden begynnelsen av 1900-tallet.

Denne artikkelen sto nylig på trykk i NORWEA-magasinet.

Ta kontakt med