Nyheter

Gladnyhet for eiendomsbransjen

Det blir nå mindre risiko for avgiftstap ved eiendomstransaksjoner.

I et brev fra Finansdepartementet 13. september 2018 instruerer departementet Skattedirektoratet om å endre en prinsipputtalelse fra 6. februar 2015 som har skapt betydelig usikkerhet for eiendomsbransjen. Uttalelsen gjelder overdragelse av bygg under oppføring eller ombygging, der SKD la til grunn at med mindre leietaker var til stede i utleiebygget mens byggearbeidene pågikk og overdragelsen fant sted, ville overdragelsen innebære plikt til å tilbakeføre tidligere fradragsført merverdiavgift. Skattedirektoratets oppfatning var begrunnet med at beslutningen om overdragelsen i seg selv innebar en endring av det opprinnelige fradragsberettigede formålet ved anskaffelsen, i disse tilfellene planlagt bruk i avgiftspliktig utleievirksomhet.

Finansdepartementet innleder med å slå fast at de ikke slutter seg til denne rettsforståelsen. Departement viser til at spørsmålet om fradragsrett skal vurderes ut fra forholdene på anskaffelsestidspunktet. En etterfølgende beslutning og overdragelse kan da ikke i seg selv være diskvalifiserende for fradrag. Så lenge formålet ved anskaffelsen var å være til bruk i avgiftspliktig utleievirksomhet, er fradragsretten i behold.

Ved overføring av bygg og anlegg med ikke ferdigstilte byggearbeider, kan det inngås avtale om overføring av tilbakeføringsplikt. Finansdepartementets presisering av at fradragsretten er i behold for overdragende part, innebærer at det kan inngås avtale om overdragelse av tilbakeføringsplikt med ny eier. For fullførte byggetiltak må det tilsvarende inngås avtale om overdragelse av justeringsrett og –plikt. På denne måten unngås det at overdragelsen i seg selv utløser plikt til mva-korrigering.

Finansdepartementet presiserer at uttalelsen er begrenset til tilfeller der eier av bygget er ordinært registrert i MVA-registeret. I tilfeller der eier er forhåndsregistrert i MVA-registeret for fremtidig utleievirksomhet, legger Finansdepartementet til grunn at overdragelsen vil innebære plikt til sletting i MVA-registeret av opprinnelig eier og tilbakeføring av tidligere fradragsført avgift. Ny eier kan imidlertid overta en fremtidig justeringsrett. En fremtidig justeringsrett vil ikke omfatte fradrag til vedlikehold.

Finansdepartementet omtaler ikke hvilken virkning endringen skal ha for allerede gjennomførte transaksjoner. En rekke eiendomsaktører har siden 2015 måtte innrette seg etter Skattedirektoratets fellesskriv. I utgangspunktet har endringer i forvaltningspraksis virkning fremover i tid. På den annen side har uttalelsen fra Skattedirektoratet vært sterkt kritisert. Legitimiteten til skattesystemet taler antagelig for at de lar det ligge.

Ta kontakt med