Nyhetsbrev

Forslag om innskjerping i beskatning av aksjeinvesteringer gjennom fondskonto (unit link)

Finansdepartementet har foreslått å endre beskatningen av aksjeinvesteringer gjennom fondskonto for å oppnå lik beskatning som direkteeide aksjer.

En fondskonto er et kombinert investerings- og forsikringsprodukt og går under mange navn (Unit Link, Investeringskonto eller Ekstrapensjon). I et høringsnotat datert 27. oktober 2016 foreslår departementet en skjerping av beskatningen av investeringer gjennom fondskonto. Skjerpingen vil være aktuell ved ordninger der forsikringselementet er underordnet.

I dag skattlegges direkte eide aksjer i henhold til aksjonærmodellen med en effektiv skattesats på 28,75 prosent (skattesats på 25 prosent, men beskatningsgrunnlaget skal multipliseres med en faktor på 1,15). I statsbudsjettet for 2017 endres skattesatsen til 24 prosent og faktoren til 1,24, slik at effektiv skatteprosent for 2017 vil utgjøre 29,76 prosent. Til sammenligning skattlegges aksjer eid gjennom fondskonto i dag med 25 prosent (foreslått redusert til 24 prosent fra 2017).

For å oppnå lik beskatning foreslår departementet at investeringer i aksjer gjennom fondskonto blir skattlagt etter samme regler som andre aksjeinvesteringer i de fondskontoordninger hvor forsikringselementet i avtalen er underordnet.

Departementet foreslår at forsikringselementet skal anses som underordnet når det ved investors død eller uførhet utbetales et forsikringstillegg som er mindre enn 50 prosent av gjenstående sparebeholdning på investeringskontoen. Etter gjeldende regler er et forsikringstillegg på én prosent tilstrekkelig.

Etter departementets vurdering er de nye skattereglene for verdipapirfond egnet til å regulere den skattemessige behandlingen av fondskonto. Det foreslås derfor at alle utbetalinger fra fondskontoen som ikke er knyttet til opphør av kontoforholdet, skal skattlegges likt med utbetalinger fra verdipapirfond. Utbetalinger fra verdipapirfond med en aksjeandel på mer enn 80 pst skattlegges som direkteeide aksjer med effektiv skattesats på 28,75 prosent. Utbetalinger fra verdipapirfond med en aksjeandel på mindre enn 20 pst skattlegges som renteinntekt med skattesats på 25 prosent. Består verdipapirfondet av dels aksjer/dels rentepapirer skal det skje en forholdsmessig beskatning av inntektene som aksjeinntekt/renteinntekt.

Ved opphør av kontoforholdet skal det gjennomføres et skattemessig realisasjonsoppgjør tilsvarende som ved realisasjon av andel i verdipapirfond.

Det foreslås også at det skal svares kildeskatt ved utbetaling fra fondskonto til kontoinnehaver som er hjemmehørende i utlandet dersom forsikringselementet ikke er tilstrekkelig og den underliggende investeringen er aksjer.

Departementet foreslår at de nye reglene skal gjelde med virkning fra og med inntektsåret 2018. Det foreslås en overgangsregel som innebærer at aksjeandelen per 1. januar 2018 legges til grunn ved iverksettelse av reglene, for investeringer i fondskonto gjennomført før 1. januar 2018.

Høringsnotatet finner du her.