Nyhetsbrev

Klagefrist for eiendomsskatt utløper 11.august 2016

Som kjent har Oslo kommune innført en meget skjevt fordelt eiendomsskatt. I år er eiendomsskatten 2 promille. Neste år blir den 3 promille, og kommunen kan øke den til 7 promille. Flere er av den oppfatning at eiendomsskatten er ulovlig.

Oslo kommune har valgt å sette som vilkår for søksmål at klageadgangen blir benyttet. Det blir derfor viktig at de som ønsker å bestride gyldigheten, sender inn en kort klage hvor det anføres at eiendomsskatten er ulovlig. Klagefristen løper ut allerede på torsdag den 11. august.

Om man ønsker å sende inn en kort klage selv, kan en mulig tekst være:

Eiendomsskattekontoret
Pb 2 St Olavs plass
0130 Oslo

Klage over Eiendomsskatt for gårdsnr. x, bruksnr. y, Festenr. z, Seksjonsnr. æ

Undertegnede, [navn xxx, adr/kontaktinformasjon], klager herved over vedtak om eiendomsskatt for gårdsnr. x, bruksnr. y, Festenr. z, Seksjonsnr. æ.

Vedtaket er ikke hjemlet i eiendomsskatteloven. Bunnfradraget har medført at det store flertall av eiendommer er blitt fritatt fra beskatning, og dette har vært formålet med bunnfradraget. Det høye bunnfradraget innebærer i realiteten at Oslo kommune forsøker å innføre et utskrivningsalternativ som ikke finnes i eiendomsskatteloven. Kommunen har gått ut over den beskatningskompetansen kommunen har blitt gitt av lovgiver. Dette gjør at vedtaket er ugyldig.

Jeg ber om innsyn i innstilling til klagevedtak.

Mvh,
xxx

De som har to eller flere selvstendige boenheter og som vil klage over å ikke få fullt bunnfradrag for hver boenhet kan legge til følgende tekst.

Subsidiært, klages det over beregning av bunnfradraget. Min eiendom har flere boligenheter. Oslo kommune har fordelt eiendomsskattegrunnlaget for hele eiendommen forholdsmessig etter areal mellom boligenhetene og begrenset bunnfradraget. Det er det ikke adgang til. Det må gis fullt bunnfradrag på fire millioner kroner per boligenhet.

Det finnes digital løsning for å klage på www.oslo.kommune.no/eiendomsskatt/klage

Ta kontakt med: