Nyheter

Kryptoutvinning og elavgift

Skattedirektoratet foreslår nå å fjerne avgiftsfordel.

Skattedirektoratet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert om gjeldende fritak for el-avgift for kraft som leveres til datasentre kan avgrenses mot utvinning av kryptovaluta. I et brev til Finansdepartementet av 31. oktober 2018, konkluderer direktoratet med at en avgrensning etter kriteriet "utvinning av kryptovaluta" er gjennomførbart, "både regel- og avgiftsteknisk." Avgiftsfritaket for datasenter med uttak over 0,5 MW vil bli videreført.

Skattedirektoratet anbefaler at avgrensningen skal gjelde all utvinning av kryptovaluta, dvs uavhengig av om man befinner seg over eller under gjeldende uttaksgrense på 0,5 MW. For virksomheter som driver en kombinasjon av datasenter i form av lagring og utvinning av kryptovaluta, vil avgrensningen av fritaket omfatte all kraft til den samlede virksomheten.

Skattedirektoratet antar at en avgrensning av el-fritaket for datasenterdrift mot aktivitet i form av utvinning av kryptovaluta vil kunne skje som forenklet melding til ESA.

Saken skal nå behandles av Finansdepartementet som vil vurdere eventuell oppfølging i form av endret tekst i forslaget til Stortingets årlige avgiftsvedtak, samt endring av særavgiftsforskriften.

Les mer på Regjeringens nettsider. 

Ta kontakt med