Nyheter

Lovendringer styrker vern av immaterielle rettigheter

Regjeringen ønsker å legge bedre til rette for kunnskapsbasert næringsvirksomhet, nyskapning og merkevarebygging i Norge. Lovendringene som trådte i kraft 1. juli 2013 gjelder i første rekke håndhevelse av de industrielle rettigheter, som patent, varemerkerett, designrett, kretsmønsterrett og planteforedlerrett, men også håndhevelse av retten til foretaksnavn og håndhevelse ved overtredelser av enkelte bestemmelser i markedsføringsloven. Videre er det gjort endringer i tvisteloven om rett til informasjon ved krenkelse av immaterialrettigheter, samt endringer i reglene i tvisteloven og tolloven om grensekontroll til sikring av slike rettigheter.

Forbudsdom og pålegg om forebyggende tiltak

Håndhevingsreglene styrkes blant annet ved at adgangen til å avsi forbudsdom nå er lovfestet for alle rettighetskrenkelser. Det samme gjelder adgangen til å pålegge tiltak for å forebygge inngrep. Pålegget kan blant annet innebære at produkter som utgjør inngrep, samt tilknyttet materiale og hjelpemidler, tilbakekalles, fjernes, ødelegges eller utleveres til rettighetshaveren.

Reglene om erstatningsutmåling

De lovendringene som kanskje vil få størst betydning for vernet av immaterielle rettigheter er endringene i reglene om erstatningsutmåling. Tradisjonelt har erstatningsberegningen i saker om immaterialrettskrenkelser vært usikker og oftest resultert i relativt små beløp. Reglene for utmåling er nå standardisert for alle rettighetstyper og skal styrke retten til vederlag og erstatning. Beregningen skal gjøres etter tre alternative grunnlag ved forsettlige og uaktsomme inngrep; (a) vederlag tilsvarende en rimelig lisensavgift samt erstatning for økonomisk tap som følge av ulovlig utnyttelse, (b) erstatning for skade som følge av inngrepet, eller (c) vederlag tilsvarende vinning oppnådd som følge av inngrepet. Utmålingen skal fastsettes etter det av grunnlagene som er gunstigst for rettighetshaveren. Ved forsettlige og grovt uaktsomme inngrep kan inngriper alternativt pålegges å betale det dobbelte av en rimelig lisensavgift.

Hevet strafferamme

Strafferammene for krenkelser heves til bøter eller fengsel inntil ett år, og bøter eller fengsel inntil tre år der det foreligger særlig skjerpende omstendigheter.

Utvidet tilbakeholdsrett for tollvesenet

Tollvesenet gis anledning til å holde tilbake varer i inntil ti dager der det er mistanke om krenkelser, mot tidligere fem dager. Der det foreligger en midlertidig forføyning, kan varen holdes tilbake i henhold til denne.

Informasjonspålegg

I tvisteloven er det inntatt et nytt kapittel, 28A, om rett til informasjon ved inngrep i immaterielle rettigheter. Inngriper, medvirker og andre som på ulike måter har hatt befatning med inngrepsgjenstanden, kan pålegges å gi opplysninger om opprinnelse og distribusjonsnettverk for varer og tjenester som inngrepet gjelder.

Bruk av Oslo tingrett

Oslo tingrett er gjort til tvunget verneting for sivile søksmål om inngrep etter patentloven, planteforedlerloven, designloven og varemerkeloven.

Endringene innebærer at håndhevingsreglene i Norge nå vil være minst like gunstige for rettighetshavere som det som følger av EUs regelverk på området, og på flere punkter vil de norske reglene gi rettighetshaverne en sterkere stilling enn det som følger av minimumskravene i EUs regelverk.

Lovendringene finner du på Lovdata, og forarbeidene til endringene (Prop. 81 L (2012-2013) finner du på regjerningens websider.  

Kontaktpersoner

Hans Erik  Johnsen - hej

Hans Erik Johnsen

Partner
Se full CV