Vi skaper debatt - lovforslag med ny korrupsjonsbestemmelse

På Oslo Compliance Forum spør vi om norske selskaper får uttelling for sin innsats innen forebygging, selvrapportering og myndighetsarbeid.

Med dagens regelverk er det mye som tyder på at de ikke gjør det. Det uklart hva som konkret forventes i forhold til selskapers forebygging, og hvilken uttelling compliance-arbeid skal gi.

Det er en uttalt forventning om at norske selskaper tar en aktiv rolle i kampen mot korrupsjon og positivt gjennomfører tiltak som skal forhindre korrupsjon. Utenlandsk korrupsjonslovgivning pålegger også i større grad selskaper aktivt å forhindre korrupsjonshandlinger på vegne av selskapet.

– Norske selskaper må ta forebygging av korrupsjon på alvor og prioritere compliance-arbeid i langt større grad enn tidligere, sier partner i Wiersholm og anti-korrupsjonsekspert Jan Fougner.

I tillegg oppstår det tvilsomme grensedragninger i forhold til hvilke korrupsjonshandlinger et selskap kan være ansvarlig for etter det norske regelverket.

– Begrepet "på vegne av" i straffelovens bestemmelser for foretaksstraff er upresist, og treffer tidvis dårlig når det er snakk om korrupsjonsproblematikk, fortsetter Fougner.

– Konsulenter, agenter og andre samarbeidspartnere kan begå korrupsjonshandlinger. Det foreligger sterke argumenter for en presisering av bestemmelsens nedslagsfelt.

- Samtidig bør et selskap kun ilegges straff for andre rettssubjekters korrupsjonshandlinger der selskapet har unnlatt å implementere og vedlikeholde systemer og prosedyrer for å unngå korrupsjon, sier Fougner.

Forutsetningen for en presisering av bestemmelsenes nedslagsfelt er derfor at god forebygging og et grundig compliance-arbeid skal medføre straffrihet for selskapet.

I dag er forebygging kun et moment i vurderingen av om et selskap skal ilegges foretaksstraff, og i tilfelle gebyrets størrelse. I praksis tilkjennes norske selskaper for liten uttelling for sitt arbeid med compliance, og den foreslåtte bestemmelsen gir klarere og mer forutberegnelige regler.

– I langt større utstrekning enn i dag må det gis konkrete gevinster for det arbeidet som legges ned på dette feltet, mener Fougner.

Fremmer nytt lovforslag

På Oslo Compliance Forum vil nestleder i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomité, Michael Tetzschner, presentere et lovforslag med en ny korrupsjonsbestemmelse som innebærer en omfattende endring fra dagens foretaksstraffhjemmel.

– Forslaget skal reflektere, og ta opp i seg, den realitet norske selskaper forholder seg til i praksis og har klare paralleller til Bribery Act i Storbritannia som er verdens mest moderne antikorrupsjonslovgivning, forteller Fougner.

Lovforslaget innebærer at korrupsjonshandlinger begått av "assosierte personer" rammes av norske straffebestemmelser. Avgjørende er om vedkommende som utfører tjenester for eller på vegne av selskapet ut i fra en konkret helhetsvurdering må anses å ha en slik tilknytning.

Den foreslåtte motsatsen til et utvidet straffansvar, er at selskapet likevel ikke skal straffes dersom det har truffet alle rimelige forholdsregler for å unngå korrupsjonshandlinger av en assosiert person gjennom adekvate prosedyrer og systemer.

– Et utvidet straffansvar, med absolutt straffrihet ved forholdsmessig, hensiktsmessig og adekvat forebygging vil i sum innebære en mer tydelig og effektiv korrupsjonslovgivning, hvor selskapers forebygging og arbeid med compliance belønnes og får en større formell betydning enn i dagens regelverk, avslutter Fougner.

Ta del i debatten

Oslo Compliance Forum, arrangert av Wiersholm, setter fokus på selskapers ansvar for å forebygge korrupsjon i egen virksomhet. Det årlige seminaret er Norges fremste diskusjons-arena for dagsaktuelle saker innenfor compliance, samfunnsansvar og anti-korrupsjon.