Nyheter

MAR Insights - De nye markedsmisbruksreglene

Finansdepartementet publiserte 10. april 2019 lovforslaget om gjennomføring av EUs forordning om markedsmisbruk, MAR, i norsk rett. På disse sidene finner du en oversikt over de mest sentrale endringene i de nye markedsmisbruksreglene.

De nye markedsmisbruksreglene har fått mye oppmerksomhet både i EU og her i Norge. Dette skyldes dels at det er et stort og viktig rettsområde som endres, og fordi markedsmisbruksreglene er relevante og viktige for alle aktører i verdipapirmarkedet. Ved innføringen av MAR i norsk rett endres innsidereglene, forbudet mot markedsmanipulasjon, reglene for primærinnsidere og utsatt offentliggjøring. Det kommer også nye krav til innsidelisten og markedssonderinger.

Markedsmisbruksdirektivet fra 2003 ble i 2016 erstattet av forordningen om markedsmisbruk (EU) nr. 596/2014 (MAR). MAR har trådt i kraft i EU. Finansdepartementet har uttalt at markedsaktørene trenger tid til å forberede seg på gjennomføring av markedsmisbruksforordningen i norsk rett, og planlegger for at regelverket kan tre i kraft tidligst i 2020. Markedsmisbruksforordningen vil likevel kunne ha virkning for norske aktører i dag i tilknytning til instrumenter opptatt til handel på markedsplasser i EU.

Det overordnede formålet med MAR er å skape en "single rule book" for å forhindre markedsmisbruk. Grunnprinsippene fra det tidligere markedsmisbruksdirektivet (MAD 2003/6/EC), som dagens verdipapirhandellov er basert på, endres ikke med MAR. MAR inneholder imidlertid flere presiseringer, stiller enkelte nye formkrav og innfører sentrale endringer på noen områder.

Wiersholms MAR Insights gir en enkel og effektiv innføring i endringene som kommer med MAR og hva det betyr for deg og din virksomhet, enten du er utsteder, investor, tilrettelegger eller styremedlem.

Her finner du en oppsummering av de mest sentrale endringene:

Ettersom MAR er en forordning hvor det er lite rom for nasjonal tilpasning, er det en rekke EU-kilder som er direkte relevant ved tolkningen av MAR i Norge. Vi har derfor inntatt en samling av de mest sentrale kildene her.

Det er et omfattende regelverk som endres og det kan ta tid å få oversikt over endringer som er relevante for den enkelte. Her har vi derfor samlet de sentrale emnene kategorisert for henholdsvis utstedere, tilretteleggere og styremedlemmer:

Finansdepartementet foreslår samtidig enkelte endringer i reglene for EØS-prospekter ved gjennomføring av prospektforordningen i norsk rett. Beløpsgrensen for plikt til å utarbeide EØS-prospekt ved offentlig tilbud økes fra dagens fra 5 millioner euro til 8 millioner euro beregnet over en periode på 12 måneder og unntaket for krav om noteringsprospekt ved notering av aksjer i samme klasse som allerede noterte aksjer utvides fra 10% til 20% av eksisterende antall noterte aksjer, med noe endret beregningsmetodikk. Det foreslås også enkelte forenklinger i innholdskravene. Prospektforordningen trer i kraft i EU 21. juli 2019 og regjeringen arbeider for samtidig ikrafttredelse av regelendringene i Norge.

Det foreslås også endringer i reglene for nasjonale prospekter, som etter nevnte beløpsjustering vil måtte utarbeides for tilbud til 150 eller flere personer med samlet vederlag mellom 1 million euro og 8 millioner euro beregnet over en periode på 12 måneder.