Momsfelle - snart historie

Ikke krav om virksomme leieforhold for å oppnå fradragsrett ved oppføring – avklaring fra Finansdepartementet

I 2011 foretok Skattedirektoratet to omstridte innstramminger av eiendomsbransjens mulighet for fradrag for inngående merverdiavgift ved byggetiltak omfattet av frivillig registrering.

Innstrammingene gjaldt tidspunktet for når et byggetiltak skal anses fullført. I tillegg kom en innskjerping av det tidligere kravet om signert leiekontrakt, ved at det kun skal være "virksomme" leieforhold som kvalifiserer for fradragsføring av inngående avgift.

Det har vært en del usikkerhet knyttet til praktiseringen av kravet om virksom leiekontrakt i eiendomsbransjen og det har fra ulike hold vært etterlyst en klargjøring av regelverket.

Finansdepartementet har nå foretatt en vurdering av rettsreglene om fradragsrett for frivillig registrerte utleiere som har inngått avtale om utleie. Departementet kan ikke slutte seg til Skattedirektoratets rettslige vurdering slik den har kommet til uttrykk ovenfor.

Resultatet av Finansdepartementets gjennomgang er at kravet om virksom leiekontrakt trekkes tilbake og det presiseres at signert leiekontrakt er tilstrekkelig for å oppnå fradragsrett ved oppføring. For eiendomsbransjen innebærer denne avklaringen betydelig mindre usikkerhet og en enklere fradragsføring ved oppføring av bygg.

Se Finansdepartementets vurdering i sin helhet her.