Pressemelding | Arbeidsgivers håndtering av Robin Schaefers varsling

Advokatfirmaet Wiersholm AS har i dag overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet rapport av 25. juni 2015 vedrørende Hordaland politidistrikts håndtering av Robin Schaefers engasjement for å få gjenopptatt etterforskningen av den såkalte Monika saken.

Rapporten er levert i henhold til mandat gitt av departementet 16. mars 2015. Departementet har besluttet at undersøkelsen skal offentliggjøres i sin helhet, og rapporten er tilgjengelig på både Wiersholms og departementets hjemmesider.

Wiersholms konklusjoner bygger på et bredt skriftlig materiale og intervjuer med en rekke enkeltpersoner. Hovedkonklusjonene er:

  1. Robin Schaefers engasjement for å få gjenopptatt Monika-saken og hans opptreden i den forbindelse må regnes som varsel om "kritikkverdige forhold" etter reglene i arbeidsmiljøloven § 2-4.

  2. Varslene til Politimesteren, til bistandsadvokaten, til pressen og allmennheten var forsvarlige og dermed lovlige og i henhold til reglene i arbeidsmiljøloven § 2-4. 

  3. Arbeidsgivers opptreden etter varslene representerer samlet sett et brudd på forbudet i arbeidsmiljøloven § 2-5 mot gjengjeldelse.

  4. Arbeidsgiver fulgte ikke Hordaland politidistrikts egne regler for håndtering av varsling.

  5. Arbeidsgiver sørget heller ikke for at Robin Schaefers arbeidsmiljø var fullt forsvarlig. 

De øvrige varslingssakene i Hordaland politidistrikt er behandlet bare i den grad de kaster lys over håndteringen av Robin Schaefers sak. Det er Wiersholms vurdering at de øvrige varslingene har bidratt til å forklare, underbygge og sannsynliggjøre Schaefers opplevelser knyttet til egen varsling.

Arbeidet har vært utført i henhold til Advokatforeningens retningslinjer for granskninger. Ivaretagelse av berørtes rettsikkerhet har stått særlig sentralt i arbeidet. Berørte er gitt rett til kontradiksjon og advokatbistand under prosessen. Advokatbistand er dekket av departementet. Kontradiksjonen har omfattet både innsyn i andres forklaringer gitt til Wiersholm, adgang til spørsmål og kommentarer, samt anledning til å uttale seg før ferdigstillelse av endelig rapport. Retten til kontradiksjon er benyttet i stor grad av de berørte.

Oslo, 25. juni 2015

Se video av pressekonferansen i sin helhet på Bergens Tidende sine nettsider her.

Kontaktperson:

Klikk for detaljer

Christine Liæker Lindberg

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Se full CV