Nyheter

Nye prospektregler

Finansdepartementet har publisert lovforslaget om nye prospektregler. Formålet med de nye prospektreglene er å gjøre det enklere og billigere for utstedere, spesielt små og mellomstore utstedere, å få tilgang til kapitalmarkedene.

Finansdepartementets lovforslag av 10. april 2019 (Prop. 96 LS) gjelder gjennomføring av EUs prospektforordning og endringene i reglene om nasjonale prospekter. Prospektreglene erstatter prospektdirektivet fra 2003 med senere endringer.

Prospektreglene videreføres i det vesentligste som før, men med flere forenklinger og øvrige endringer. Ettersom prospektforordningen gir lite rom for nasjonal tilpasning vil gjennomføringen av regelverket i norsk rett innebære en fullharmonisering med prospektregimet i EU. 

Prospektforordningen gjelder kun for EØS-prospekter, og nasjonale prospekter vil derfor fortsatt reguleres i nasjonale bestemmelser. Dagens regler om nasjonale prospekter videreføres, men med enkelte endringer, blant annet i form av skjerpede innholdskrav og enkelte tilpasninger til de nye reglene om EØS-prospekt.

Hvorfor nye prospektregler?

Prospektforordningen skal gi et samordnet prospektregime i EU/EØS med regler om når det er krav om prospekt, hvilken informasjon prospektet skal inneholde og hvordan prospektet skal godkjennes. Forenklingen av prospektregelverket skal effektivisere markedets tilgang på kapital og samtidig ivareta hensynet til informasjon og investorbeskyttelse.

Når vil de nye reglene tre i kraft?

De nye prospektreglene trer i kraft 21. juli 2019, samme dato som prospektforordningen i sin helhet vil tre i kraft i EU.

De sentrale endringene

De mest sentrale endringene ved gjennomføring av prospektforordningen er (klikk for å lese mer):

Endringer i prospektplikten:

  • Beløpsgrensen for plikt til å utarbeide tilbudsprospekt økes fra EUR 5 millioner til EUR 8 millioner
  • Grensen for fritak fra plikt til å utarbeide noteringsprospekt økes fra 10% til 20% av kapitalen i en allerede notert aksjeklasse og gjøres også gjeldende for alle typer av omsettelige verdipapirer

Nye og forenklede innholdskrav:

  • Krav om kortere sammendrag og annet format på sammendraget
  • Risikofaktorer skal presenteres i et begrenset antall kategorier og sorteres ut fra vesentlighet
  • "Nødvendig informasjon"-testen endres, blant annet til et krav om konsekvens i informasjonen som inntas i prospektet
  • Nytt universelt registreringsdokument
  • Sanksjonsreglene ved overtredelse av prospektregelverket endres ved at det blant annet stilles krav om minimumssanksjoner og overtredelsesgebyrer.

Reglene om nasjonale prospekter endres ved skjerpede innholdskrav og som en konsekvens av endringene for EØS-prospekter.

De detaljerte innholdskravene til prospekt utgis av den europeiske tilsynsmyndigheten, ESMA. Vi har samlet ESMAs utgivelser, og andre sentrale rettskilder knyttet til de nye prospektreglene her.

Hvorfor Wiersholm?

Wiersholm har et av Norges ledende team for kapitalmarkedstransaksjoner og børs- og verdipapirrettslige spørsmål. Vårt kapitalmarkedsteam er anerkjent som tier 1 i alle større internasjonale kåringer. Vi har bistått i et stort antall komplekse og profilerte børsnoteringer og emisjoner i det norske markedet, og har hatt en rolle i mer enn 30 børsnoteringer de siste fem årene. I tillegg til bistand i kapitalmarkedstransaksjoner bistår vi utstedere og andre aktører på verdipapirmarkedet i verdipapirrettslige og finansregulatoriske spørsmål og vurderinger. Wiersholms kunnskap, erfaring og motivasjon gjør at vi kan yte den beste bistanden og sørge for en effektiv prosess.

Har dere spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med: