Nyhetsbrev

Nye regler for fastsettelse av grunnrenteinntekt

Finansdepartementet sendte den 26. april 2016 ut et høringsnotat med forslag om endring av reglene for fastsettelse av grunnrenteinntekt når det gjelder kraft som benyttes i skattyters produksjonsvirksomhet.

Gjeldende rett

Grunnrenteinntekt skal etter hovedregelen fastsettes på basis av spotmarkedspriser. Fra dette utgangspunktet er det etter gjeldende rett gjort enkelte unntak som innebærer at man i stedet legger til grunn kontraktspris.

Ett av disse unntakene har knyttet seg til kraft som forbrukes i skattyters egen produksjonsvirksomhet, jf. sktl. § 18-3, annet ledd, bokstav a, nr. 3. Slik kraft ble til og med inntektsåret 2015 verdsatt til prisen i Statkrafts 1976-kontrakter. Selv om 1976-kontraktene som sådan løp ut ved utgangen av 2010, har Finansdepartementet fortsatt med å benytte dette unntaket for grunnrenteskatteformål for industriens egenproduksjon.

Med virkning fra inntektsåret 2016 ble den aktuelle bestemmelsen endret, slik at Finansdepartementet ble gitt hjemmel til i forskrift å gi nærmere regler for fastsettelse grunnrenteinntekt for slik kraft som benyttes i skattyters egen produksjonsvirksomhet.

Alternativer som ble forkastet

I høringsnotatet fremgår det at departementet har vurdert om hovedregelen om spotmarkedspris også skal legges til grunn for kraft som brukes i skattyters egenproduksjon. Dette alternativet ble forkastet av hensyn til industriens behov for langsiktige og forutsigbare priser.

Videre vurderte departementet tre alternativer for ny normpris basert på innspill fra Norsk Hydro som i hovedsak baserte seg på gjennomsnittlige priser i bilaterale langsiktige, historiske kontrakter, men heller ikke disse fant departementet grunnlag for å gå videre med.

Departementets forslag til nye regler

Det forslaget Finansdepartementet har falt ned på, innebærer at grunnrenteinntekten for kraft som benyttes i skattyters egen produksjonsvirksomhet skal fastsettes ved en normpris basert på børsnoterte terminpriser (forwardpriser). Normprisen skal etter forslaget beregnes som summen av en basispris og en områdeprisjustering, dvs.:

Normpris = Basispris + Områdeprisjustering

Basisprisen:

  • Beregnes basert på børsnoterte priser for fremtidig levering, i første omgang for årene 2017, 2018 og 2019.
  • Vil utgjøre gjennomsnittlig pris for hver handelsdag i oktober og november 2016 på forwardkontrakter (DS Futures) notert på NasdaqOMX med levering i henholdsvis 2017, 2018 og 2019.
  • I beregningen av gjennomsnittet benyttes sluttprisen ("Daily Fix) for den enkelte handelsdag, omregnet til norske kroner ved bruk av valutakurser for tilhørende dag publisert på Norges Banks hjemmesider.

Områdeprisjustering:

  • Beregnes som differansen av årsgjennomsnittet for systemprisen og årsgjennomsnittet for de enkelte områdeprisene slik dette publiseres på NordPool.

Metoden innebærer at det i realiteten vil bli beregnet en normpris for det enkelte prisområde. Prisområdet det aktuelle kraftverket er lokalisert i, avgjør hvilken normpris som skal benyttes ved verdsettelse av kraften.

Basert på dagens priser anslår departementet at kraftproduksjonen vil bli verdsatt til om lag 12-15 øre/kWh lavere med det nye forslaget sammenlignet med dagens regel.

Overgangsregel

Som en overgangsordning for inntektsåret 2016 foreslår departementet at spotmarkedspriser skal legges til grunn for fastsettelsen av grunnrenteinntekten, i tråd med lovens hovedregel.

Ikrafttredelse

Departementet har foreslått at endringene skal få virkning fra og med inntektsåret 2017.

Basert på de høringsinnspill som kommer inn, vil departementet vurdere om tiltaket bør notifiseres til ESA.

Høringsnotatet kan leses i sin helhet her.

Ta kontakt med: