Nyhetsbrev

Nye skatteregler for investeringer i verdipapirfond

Regjeringens forslag til nye skatteregler for investeringer i verdipapirfond har nå fått tilslutning fra Stortingets finanskomité.

De sentrale elementene i det nye regelverket er som følger:

  • Skillet mellom aksjefond/kombinasjonsfond og obligasjonsfond oppheves: Alle verdipapirfond skal skattlegges etter de samme regler.
  • Alle verdipapirfond blir subjekter under fritaksmetoden.
  • Beskatning av fondet og investor vil avgjøres ut fra sammensetningen av aksjer og andre verdipapirer i fondet.
  • Aksjeandel i fondet må innrapporteres årlig til skattemyndighetene.

De nye reglene vil behandles og vedtas i plenum i Stortinget 14. og 17. desember 2015.

Skattlegging av fondet

Når det gjelder selve verdipapirfondet vil dette være skattepliktig for sine inntekter på lik linje med andre selskaper, dvs. skatteplikt for renteinntekter, mens aksjeinntekter faller inn under fritaksmetoden. Særbestemmelsen om at verdipapirfond ikke er skattepliktig for gevinster (eller har rett til fradrag for tap) for realisasjon av aksjer i selskaper hjemmehørende utenfor EØS, er videreført.

Ved utdeling til andelseierne vil fondet ha fradragsrett til den delen av utdelingen som svarer til andelen som skattlegges som rente hos andelseieren, jf. sjablongene nedenfor.

Skattlegging av andelseierne

Ved utdelinger vil beskatningen av andelseierne styres av sammensetningen av aksjer og andre verdipapirer i fondet etter følgende sjablonger:

  • Mer enn 80 prosent aksjeandel: Utdelinger anses som 100 % aksjeutbytte.
  • Mindre enn 20 prosent aksjeandel: Utdelinger anses som 100 % renteinntekt.
  • Mellom 20 og 80 prosent aksjeandel: En forholdsmessig del av utdelingen anses som utbytte, og resten som renteinntekt.

For utdelinger som etter dette skattlegges som utbytte, vil fritaksmetoden og aksjonærmodellen komme til anvendelse for beskatning av andelseierne.

Beregning av aksjeandelen skal gjøres ut fra forholdet mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer i fondet ved inntektsårets begynnelse. For fond som er etablert i inntektsåret, er det imidlertid aksjeandelen ved utgangen av året som skal legges til grunn.

Også andeler i underliggende fond skal tas med i beregningen av aksjeandel. Det er den faktiske andelen aksjer i underfondet som medregnes, og beregningen gjennomføres i alle underliggende fondsledd.

Ved utdelinger til utenlandske andelseiere, skal det ikke trekkes kildeskatt for rentedelen av utdelingen.

Ved realisasjon av andel i et verdipapirfond som har investert i andre verdipapirer enn aksjer, vil skattefritak etter fritaksmetoden begrenses forholdsmessig ut fra gjennomsnittet av aksjeandelen i fondet i salgsåret og ervervsåret.

Hva som skal anses som aksjer i fondet

"Rene" aksjer i selskapsrettslig forstand, skal anses som aksjer i denne sammenheng ved vurderingen av aksjeandelen i fondet. Det vil si at obligasjoner og andre verdipapirer, vil bli behandlet som investeringer i renteinstrumenter. Således vil andel av utdelinger til investor som knytter seg til denne typen investeringer bli beskattet som renteinntekter på investorens hånd.

Kontanter skal holdes utenfor ved fordelingen mellom aksjer og andre verdipapirer.

Departementet har videre uttalt, i samsvar med forslaget i høringsutkastet, at derivater ikke skal anses som aksjer i denne forbindelse. Det er ikke gjort unntak for derivater med aksjer som underliggende.

Dokumentasjonsplikt

Dersom fondet ikke har innrapportert opplysninger som er nødvendige for å fastsette aksjeandelen ved årsskiftet, må andelseier selv dokumentere dette. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke foreligger, vil utdelingen skattlegges som rente. Departementet vil i samråd med Skattedirektoratet komme nærmere tilbake til hva som skal anses å være "tilfredsstillende dokumentasjon" i denne forbindelse.

Når fondet selv ikke innrapporterer slike opplysninger, er det innført en forenklet modell for å ta hensyn til andeler i underliggende fond. Andeler i underliggende fond vil da bare inngå i beregningen dersom de utgjør mer enn 25 % av samlet verdi ved inntektsårets begynnelse. Det tas heller ikke hensyn til aksjer som eies av underliggende fond lenger ned i eierkjeden enn ett ledd.

Ikrafttredelse og overgangsregler

Reglene er foreslått gjort gjeldende fra og med inntektsåret 2016.

Som en overgangsregel vil fond som etter dagens regler regnes som aksjefond, anses å ha 100 % aksjer på ikrafttredelsestidspunktet. Denne løsningen gjelder for andeler ervervet før 7. oktober 2015. For andeler ervervet senere i 2015, er det foreslått at aksjeandelen per 1. januar 2016 legges til grunn.

Ubenyttet skjerming fra tidligere år, vil bli fremført på vanlig måte, uavhengig av regelendringene.

Ta kontakt med: