Lettelser i eiendomsskatten – Farvel til "verk og bruk" og eiendomsskatt på produksjonsutstyr?

Finansdepartementet sendte den 18. juni 2015 på høring et forslag om lettelser i eiendomsskatten. Målet er å bedre forutberegneligheten for skattyter ved utskrivning av eiendomsskatt, og samtidig lette skattebyrden til mange bedrifter.

Bakgrunn

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kan utskrives på fast eiendom. For næringseiendommer som kategoriseres som "verk og bruk" skal imidlertid arbeidsmaskiner mv. som anses som en integrert del av den faste eiendommen også inngå i eiendomsskattegrunnlaget. Problemet med dagens regelverk knytter seg både til reglenes skjønnsmessige karakter, og manglende forutsigbarhet når det gjelder kommunenes praktisering av reglene.

Forslagene

Høringsnotatet skisserer to alternative forslag for å avhjelpe utfordringene knyttet til "verk og bruk" i det eksisterende regelverket:

  • Alternativ 1 innebærer at "verk og bruk" beholdes som selvstendig utskrivningsalternativ, men at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner ekskluderes fra beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. Resultatet vil bli et enklere og klarere regelverk, bl.a. ved at integrasjonskriteriet faller bort, og man oppnår større forutberegnelighet for skattyter. Forslaget innebærer at det inntas en presisering i eiendomsskatteloven om at "produksjonsutstyr og -installasjoner" ikke skal regnes med i eiendomsskattegrunnlaget, og det vil gjelde uavhengig av graden av integrasjon i bygget.

    Dette alternativet vil innebære store lettelser for en rekke forskjellige virksomheter. For eksempel vil teleanlegg, som i dag inngår i eiendomsskattegrunnlaget ved utskrivning på "verk og bruk", ikke lenger regnes med. På samme måte vil tanker, panner, kar og røropplegg i bryggerier heller ikke lenger være en del av eiendomsskattegrunnlaget. De samme lettelsene vil gjelde for en mengde andre type bedrifter som benytter ulike former for produksjonsutstyr og installasjoner i sin virksomhet.
  • Alternativ 2 innebærer at "verk og bruk" opphører som selvstendig utskrivningsalternativ. Næringseiendommer som etter dagens regelverk kategoriseres som "verk og bruk" vil da i stedet eiendomsbeskattes på samme måte som annen næringseiendom. Dette vil innebære at man fjerner de særskilte reguleringene som gjelder for "verk og bruk", herunder beregningen av eiendomsskattegrunnlaget (maskinregelen), verdsettelsesprinsippene, anvendelsen av differensierte skattesatser og utskrivningskategorier.

    Ved fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget for kategorien "næringseiendom", er det foreslått at man må foreta den samme avgrensningen som er skissert under alternativ 1, dvs. at "produksjonsutstyr og –installasjoner" skal holdes utenfor grunnlaget. I store industrianlegg, der produksjonsinnretningene utgjør den vesentligste delen av det faste anlegget, vil resultatet kunne bli at det meste av eiendommen ikke blir eiendomsbeskattet.

    Begge alternativene vil forenkle dagens regelverk og innebære skattelettelser for næringslivet i kommuner som har innført eiendomsskatt.

Det er verdt å merke seg at ingen av alternativene medfører endringer i eiendomsbeskatningen av vannkraftanlegg.

Frist og varslet ikrafttredelse

Under henvisning til at forslaget kan medføre behov for ny taksering avventer departementet med å legge frem forslag til ikrafttredelsestidspunkt til etter høringsrunden.

Høringsfristen er satt til 18. september 2015.

Ta kontakt med:

Klikk for detaljer

Harald Merckoll

Advokatfullmektig Se full CV