Nyhetsbrev | 1. juli 2015 -Startskuddet for nye og enklere regler om offentlige anskaffelse

Fredag 12. juni 2015 ble det vedtatt endringer i de nasjonale reglene for offentlige anskaffelser. 

Endringene, som trer i kraft 1. juli 2015, bygger på forenklingsutvalgets arbeid, og innebærer nettopp en etterlengtet forenkling. Flere av dagens formalkrav fjernes, noe som vil være ressurssparende for både oppdragsgivere og leverandører.

Anskaffelser under 100 000 kroner unntas regelverket  om offentlige anskaffelser. Oppdragsgivere vil dermed stå helt fritt til å inngå kontrakt med ønsket leverandør, uten noen plikt til å kontakte flere.

Kravene til hvilken dokumentasjon oppdragsgiver skal kreve fremlagt endres. Kravet om å fremlegge HMS-egenerklæring bortfaller, mens plikten til å fremlegge skatteattest vil kunne gjelde ved anskaffelser over nasjonale terskelverdier, m.a.o. kun ved anskaffelser over 500 000 kroner, og ikke 100 000 kroner, slik det er etter dagens regelverk.

Oppdragsgiver vil videre kunne foreta dekningskjøp under terskelverdiene uten å følge regelverket dersom en konkurranse må avlyses eller dersom det oppstår tvist som forsinker en kontraktsinngåelse. Dette gjelder uavhengig av om forsinkelsen skyldes oppdragsgiver. Under dagens regelverk må oppdragsgiver ved dekningskjøp enten følge prosedyrene i regelverket fullt ut, eller foreta en ulovlig direkteanskaffelse. Den nye hjemmelen vil avhjelpe oppdragsgivere som må foreta anskaffelser som haster. Kontrakter som inngås etter det nye unntaket skal imidlertid ikke ha en lengre varighet enn nødvendig, og departementet understreker at oppdragsgivere, i tråd med de grunnleggende kravene i loven, må sikre konkurranse der dette er mulig.

Det innføres nye krav til lærlingordning. For det første vil oppdragsgiver kunne oppstille krav til lærlingordning for alle leverandører, ikke bare norske. For det andre må lærlinger benyttes ved gjennomføringen av kontrakten, dersom det først oppstilles et krav om lærlingordning. Det er allerede foreslått lovendringer knyttet til bruk av lærlinger som følge av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, og bestemmelsen gjelder i påvente av disse. Det nye kravet er en innskjerping i forhold til dagens regelverk.

Bestemmelsene om rammeavtaler under terskelverdiene endres. I følge departementet innebærer endringen en forenkling og gir færre regler om hvordan oppdragsgiver skal gjennomføre avrop på en rammeavtale. Dette vil gi oppdragsgiver større fleksibilitet.

Gjeldende regler om registering og tilbudsåpning, samt kravet om at tilbudet skal avgis i lukket og merket forsendelse, oppheves. I ny bestemmelse heter det kun at tilbud skal avgis enten direkte eller per post, og oppdragsgiver plikter ikke å undersøke tilbudets innhold før leveringsfristen har løpt ut. Dagens regler har skapt mye bry for både oppdragsgivere og leverandører, og medført unødig avvisning av leverandører på grunn av formalfeil. Endringene vil derfor trolig bli godt mottatt.

Skrevet av:

Klikk for detaljer

Morten Goller

Managing Partner Se full CV