Nyhetsbrev

Opphevelse av sanksjoner mot Iran gir nye muligheter

FN og EU har fra 16. januar 2016 opphevet omfattende økonomiske restriksjoner mot Iran. Dette gir norske aktører en gylden mulighet til å drive handel og samarbeid med Iran. USA har imidlertid ikke lettet sanksjonene mot Iran for amerikanske selskaper og personer. Det er kun de ekstraterritoriale sanksjonene som er opphevet. I tillegg er flere iranske selskaper og personer fortsatt listeført. I et lappeteppe av regler må norske selskaper trå varsomt.

En rekke sanksjonslettelser ble umiddelbart iverksatt etter at FNs overvåkningsorgan for atomenergi, International Atomic Energy Agency ("IAEA"), bekreftet at Iran har oppfylt sine innledende plikter i henhold til den såkalte atomavtalen, Joint Comprehensive Plan of Action ("JCPOA"). De norske reglene som er inntatt i Forskrift om sanksjoner mot Iran samsvarer med EU og FNs regelverk, og ble derfor oppdatert med virkning fra 16. januar 2016.

Særlig påvirkede næringer

Flere av sanksjonene knyttet seg til næringer som er helt sentrale for Irans økonomi. At det nå er åpnet for internasjonal handel og samarbeid med Iran, innebærer blant annet at det er tillat å gjøre forretninger med Irans energisektor, herunder å eksportere iransk olje og gass til EU. Videre kan utstyrsleveranser til Irans olje- og gassproduksjon gjenopptas, og det er igjen tillat å yte forsikringstjenester til iranske selskaper. I tillegg kan nevnes at iranske banker som ikke er sanksjonslistet kan benytte seg av pengeoverføringssystemet SWIFT. Virksomhet som i utgangspunktet nå er tillat, omfatter blant annet:

 • Import og eksport av iranske petroleumsprodukter
 • Eksport av nøkkelutstyr til olje- og gassektoren
 • Investeringer i iransk olje- og gassektor
 • Eksport av varer og tjenester knyttet til skipsindustrien
 • Design og konstruksjon av skip
 • Flagging og klassifisering av iranske skip
 • Eksport av mineraler og programvare
 • Pengeoverføringer til Iran
 • Forsikring
 • Finansiering knyttet til lovlig handel med Iran

Mange selskaper og personer er også fjernet fra sanksjonslisten, deriblant flere iranske banker, finansielle institusjoner og selskaper innen sektorene olje, gass og shipping.

Gjenstående sanksjoner og utfordringer

Selv om de økonomiske sanksjonene er hevet, er regelverket imidlertid preget av at det fortsatt foreligger restriksjoner mot handel og samarbeid med Iran på enkelte områder. USA har heller ikke opphevet handelsforbudet mot Iran for amerikanske personer og selskaper. Dette medfører en noe uoversiktlig situasjon for aktørene som ønsker tilgang til det iranske markedet. Enkelte forhold er det derfor grunn til å være særlig oppmerksom på:

 • USA har kun lettet de eksterritoriale sanksjonene. Personer og virksomheter som faller inn under definisjonen av "US person" er således fortsatt underlagt omfattende handelsrestriksjoner. Eksempelvis er det klare begrensninger knyttet til bruk av amerikanske forsikringsselskaper eller forsikringsordninger.
 • Det foreligger restriksjoner på pengeoverføringer i USD til Iran. Som utgangspunkt bør det følgelig velges andre transaksjonsvalutaer.
 • JCOPA inneholder en "snapback"- klausul som åpner for at sanksjonene kan gjeninnføres dersom Iran vesentlig misligholder avtalens forpliktelser.
 • Både USA, FN og EU beholder sine lister over særlige sanksjonerte selskaper og personer som det ikke er tillatt å handle med, verken direkte eller indirekte. Dette stiller krav til grundige undersøkelser av iranske avtaleparter. Merk at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom USAs og EU/FNs sanksjonslister og at formuesgoder som tilhører listeførte selskaper fortsatt skal fryses.
 • Det er fortsatt strenge restriksjoner mot å yte tjenester eller levere varer som blir benyttet til menneskerettighetsbrudd, iransk våpenindustri eller atomprogrammet.
 • Det kreves forhåndsgodkjenning fra Utenriksdepartementet knyttet til eksport av enkelte varer.
 • Sanksjonslettelsene gir en ytre ramme for hvilke aktiviteter som er tillat. Dette kan være strengere regulert gjennom eksisterende privatrettslige avtaler.

Som utgangspunkt rådes følgelig selskaper som ønsker å drive virksomhet knyttet til iranske selskaper eller personer fortsatt å utvise varsomhet. Det anbefales å foreta grundige undersøkelser av avtaleparter, herunder vurdere om eksisterende avtaler inneholder bestemmelser som avskjærer handel med Iran som nå er tillat etter det norske regelverket. Det bør også søkes rettslige råd i forbindelse med tolkningen av regelverket og avtaleklausuler som vedrører sanksjonene. Overtredelse, medvirkning til overtredelse og omgåelser av forskriften kan medføre straffansvar.

For øvrig er det viktig å gjøre oppmerksom på at Iran er et land med høy risiko for bestikkelser og korrupsjon. Anti-korrupsjonsarbeid bør dermed være en prioritet dersom selskaper ønsker å inngå avtaler med iranske personer eller selskaper.