Nyhetsbrev

Oslo Børs fjerner krav om kvartalsrapporter

Oslo Børs fjerner plikten til kvartalsvis rapportering av finansiell informasjon for selskaper med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess, slik at det kun gjenstår et krav om offentliggjøring av halvårsrapport og årsrapport. Det vil imidlertid inntas en anbefaling i Oslo Børs IR-anbefaling om at aksjeutstedere bør publisere kvartalsrapporter i henhold til IAS 34 for første og tredje kvartal.

Ikke lenger krav om kvartalsrapporter i børsreglene 

Selskaper med aksjer notert på regulert marked (Oslo Børs og Oslo Axess) med Norge som hjemstat etter prospektdirektivet er i dag pålagt å offentliggjøre kvartalsrapporter for første, andre, tredje og fjerde kvartal. Rapporten for annet kvartal er del av halvårsrapporten, mens rapporten for fjerde kvartal kommer i tillegg til årsrapporten.

Kravet i verdipapirforskriften om publisering av kvartalsrapporter for slike utstedere oppheves, mens kravet om publisering av årsrapport og halvårsrapport i verdipapirhandelloven fortsatt vil gjelde. Halvårsrapporten skal publiseres senest to måneder etter regnskapsperiodens utgang (senest innen utgangen av august), mens årsrapport skal publiseres innen fire måneder (utgangen av april). Endringene får virkning fra regnskapsåret 2017. Finansieringsforetak, banker og forsikringsselskaper, må fortsatt utarbeide og offentliggjøre kvartalsrapporter etter egne forskriftsregler med hjemmel i regnskapsloven.

Oslo Børs har vurdert hvordan børsen skal følge opp disse endringene i sine egne regelsett. Børsen offentliggjorde 9. desember børssirkulære 4/2016, der det fremgår at Oslo Børs, i samsvar med endringene i verdipapirhandelloven, fjerner kravet til kvartalsrapportering for selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess med Norge som hjemstat.

Men fortsatt anbefalt i børsens IR-anbefaling

Til tross for at kravet om kvartalsrapporter tas ut av Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper, vil det inntas en anbefaling i Oslo Børs IR-anbefaling der aksjeutstedere oppfordres til å offentliggjøre kvartalsrapporter i henhold til IAS 34 for første og tredje kvartal innen to måneder etter regnskapsperiodens utgang. Dersom en utsteder forholder seg til endringen i Løpende forpliktelser og ikke publiserer kvartalsrapport for første og tredje kvartal, vil det således representere et brudd på IR-anbefalingen. IR-anbefalingen er ikke bindende, men gir utstedere som vurderer å droppe kvartalsrapportene en klar oppfordring til å vurdere dette og begrunne hvorfor de ikke følger anbefalingen. Endelig regulering i IR-anbefalingen er ikke kjent.

Dersom et notert selskap utarbeider kvartalsrapporter utover hva det er forpliktet til, skal rapporten offentliggjøres over børsens systemer senest samtidig med at rapporten offentliggjøres på annen måte.

Endringene i børsreglene innebærer i utgangspunktet at hverken børsreglene eller IR-anbefalingen foreskriver at et må utarbeides kvartalsrapport for fjerde kvartal i tillegg til årsregnskapet. Utstedere bør avvente endelig ordlyd i IR-anbefalingen før man tar stilling til om det skal utarbeides kvartalsrapport for fjerde kvartal. Avhengig av virksomheten, vil nok mange utstedere uavhengig av IR-anbefalingen se behov for å publisere en kvartalsrapport for fjerde kvartal i tillegg til årsrapporten, da markedet ellers vil måtte vente inntil to måneder ekstra før det får tilgang finansiell informasjon om fjerde kvartal sammenlignet med de tre øvrige kvartalene. Utstedere bør imidlertid merke seg at reglenes ikrafttredelsestidspunkt innebærer at de uansett er pliktig til å publisere kvartalsrapport for fjerde kvartal 2016 på vanlig måte innen utløpet av februar 2017, slik at denne problemstillingen først oppstår etter utløp av fjerde kvartal 2017. Ordlyden i børsens IR-anbefaling forventes bekjentgjort i god tid før dette.

Finansiell kalender

Endringene har også en side til den finansielle kalenderen som utstederne skal offentliggjøre. Denne skal etter de nye reglene inneholde dato for halvårsrapport, årsrapport og ordinær generalforsamling kommende år. Selskaper som i tillegg vil offentliggjøre kvartalsrapporter trenger først legge inn planlagt dato for slik offentliggjøring i finansiell kalender når det er fastsatt.

Siden endringene i Løpende forpliktelser først trer i kraft 9. januar 2017, får de ikke betydning for finansiell kalender som sendes ut i år. Selskaper som har offentliggjort finansiell kalender for 2017 med datoer for delårsrapport for første og tredje kvartal, men som ikke vil offentliggjøre slike, må imidlertid oppdatere finansiell kalender.

Opptaksreglene

Børsen har også vedtatt endringer i opptaksreglene for Oslo Børs og Oslo Axess slik at det ikke vil være krav om å utarbeide kvartalsrapport, men halvårsrapport ved søknad om notering.

Børssirkulære 4/2016 kan leses her.