Nyhetsbrev

Oslo Børs foreslår å fjerne krav om kvartalsrapporter

Oslo Børs foreslår at plikten til kvartalsvis rapportering av finansiell informasjon for selskaper med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess skal bortfalle, slik at det kun vil gjenstå et krav om offentliggjøring av halvårsrapport og årsrapport. Det foreslås imidlertid at det inntas en tydelig anbefaling i Oslo Børs IR-anbefaling og i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse om at aksjeutstedere bør publisere kvartalsrapporter i henhold til IAS 34 for første og tredje kvartal.

Selskaper med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess må i dag offentliggjøre kvartalsrapporter for første, andre, tredje og fjerde kvartal. Rapporten for annet kvartal er del av halvårsrapporten, mens rapporten for fjerde kvartal kommer i tillegg til årsrapporten.

EU-kommisjonen har i sin revisjon av verdipapirregelverket lagt vekt på at mindre selskaper bør få enklere tilgang til kapitalmarkedet. På denne bakgrunn er det vedtatt at nasjonal lovgivning ikke lenger kan stille krav om at aksjeutstedere notert på regulert marked må offentliggjøre periodisk finansiell informasjon oftere enn i halvårsrapporter og årsrapporter. Bestemmelsen er som utgangspunkt en fullharmoniseringsregel, men strengere krav til periodisk regnskapsrapportering kan likevel innføres på nærmere angitte vilkår.

Det er ventet at denne endringen vil bli implementert i norsk rett med virkning tidligst fra 1. januar 2017. Med unntak av finansieringsforetak, banker og forsikringsselskaper, som må utarbeide og offentliggjøre kvartalsrapporter etter egne forskriftsregler med hjemmel i regnskapsloven, har Verdipapirlovutvalget (NOU 2016:2) foreslått ikke å videreføre kravet til kvartalsrapportering for aksjeutstedere notert på regulert marked (Oslo Børs og Oslo Axess). Kravet om halvårsrapport videreføres.

Verdipapirlovutvalget har imidlertid foreslått å opprettholde muligheten til å kunne kreve kvartalsrapportering på de vilkår EU-reglene stiller. Hvis Verdipapirlovutvalgets forslag blir vedtatt vil det være opp til Oslo Børs om det fortsatt skal gjelde krav om kvartalsrapportering for selskaper med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess.

Oslo Børs har i høringsnotat av 17. juni i år vedrørende endringer i Oslo Børs løpende forpliktelser foreslått at det heller ikke i børsreglene skal stilles krav til mer omfattende rapportering enn minimumskravet. Oslo Børs foreslår derfor at krav til kvartalsrapportering opphører med virkning fra de tilsvarende endringene i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften trer i kraft, forventet tidligst 1. januar 2017.

Det foreslås imidlertid tatt inn en tydelig anbefaling i Oslo Børs IR-anbefaling, om at aksjeutstedere skal offentliggjøre kvartalsrapporter i henhold til IAS 34 for første og tredje kvartal. Oslo Børs foreslår også at tilsvarende anbefaling tas inn i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Dette gjelder både for utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess. Utstedere som velger ikke å rapportere kvartalsvis vil derfor måtte begrunne dette i sin årlige rapport om eierstyring og selskapsledelse, på linje med andre avvik fra Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse.

Børsen foreslår å fjerne kravet om kvartalsrapport for fjerde kvartal, og vil heller ikke legge opp til noen anbefaling om slik rapportering.

Ettersom Oslo Børs er kjent med at det er ulike meninger blant markedsaktørene om det bør videreføres et krav om kvartalsrapportering, har de også kommet med et alternativt forslag om at det innføres et krav om IAS 34-rapportering for første og tredje kvartal for selskaper notert på Oslo Børs med Norge som hjemstat. Det alternative forslaget gjelder ikke for selskaper på Oslo Axess. Med to alternative forslag etterlater høringsnotatet seg dermed i større grad en vanlig tvil rundt hva som vil bli den endelige regelendringen etter høringsrunden.