Nyheter

Oslo Compliance Forum 2018

For sjette gang samlet Wiersholm myndigheter og næringsliv for å diskutere de vanskelige spørsmålene.

Jan Fougner åpnet med å introdusere dagens temaer, inndelt i fire bolker. Videre minnet han publikum om formålet med forumet, nemlig å være en møteplass  hvor myndigheter og næringsliv ser sammen på aktuelle problemstillinger og forsøker å finne løsningene og svarene for veien videre.

Dagens konferansier og debattleder var den svært erfarne og velkjente journalisten Terje Svabø.

Telia-skandalen fra innsiden

I kjølvannet av korrupsjonsskandalen i svenske Telia i 2013, ble Michaela Ahlberg bedt om å bygge opp selskapets compliance-program fra bunnen av. Ifølge henne er det 965 millioner grunner til hvorfor vi bør lære noe av Telia-skandalen. Selskapet ble nemlig ilagt en bot på 965 millioner USD for å ha utøvd korrupsjon i flere land i Eurasia.

Ahlberg er en av de mest erfarne og kompetente compliance-ekspertene i Norden og driver nå rådgivning innen fagområdet. Selv om de økonomiske insentivene for å drive redelig virksomhet er mange, understreket Ahlberg at compliance-arbeid i bunn og grunn handler om etikk og om å ønske å gjøre det rette, hver gang.

Kommunekorrupsjon

Programmet fortsatte med korrupsjons-tematikk, denne gang rettet mot norsk kommunesektor. Jan Fougner innledet med å hevde at det trolig vil dukke opp en rekke korrupsjonssaker i kommunesektoren de nærmeste årene. 

Panelet som diskuterte dette videre besto foruten Fougner, av KS-leder Gunn Marit Helgesen, gravejournalist i Dagbladet, Siri Gedde-Dahl og generalsekretær i Transparancy Norge, Guro Slettemark. Meningene var selvsagt delte om hvorvidt norske kommuner er korrupte. Slettemark viste til at små forhold i kommune-Norge øker risikoen for at korrupsjon kan forekomme. Over halvparten av norske kommuner har tross alt mindre enn fem tusen innbyggere.

Helgesen på sin side, avviste at norske kommuner driver med korrupsjon. Dette er noe KS har høyt på agendaen og jobber aktivt for å forhindre. Likevel understreket hun at de nok er noe naive når det kommer til korrupsjonsproblematikk. Gedde-Dahl, som selv har vært med på mange avsløringer som journalist, ga flere eksempler på korrupsjon i kommunal sektor. Her forekommer gjerne monopol på tjenesteleveranser og uoppsigelige leiekontrakter, som selvsagt kan være utfordrende å dele ut når forholdene er små.

Juridisk direktør eller complianceansvarlig i fengsel?

Georg Abusdal Engebretsen innledet tredje bolk i programmet titulert «når havner juridisk direktør og compliance-ansvarlig i fengsel?» Internasjonale- og nasjonale trender, samt måten flere complianceansvarlige i dag jobber på innebærer en økt og reell risiko for personstraff. Utviklingen går mot økt personlig ansvarliggjøring når noe går galt, parallelt med bruk av foretaksstraff. Georg stilte i denne forbindelse spørsmål ved hvem som egentlig er nærmest til å bære ansvaret når noe går galt, tok opp forholdet til advokatrollen og inhouse-advokaters taushetsplikt, og reflekterte ved om man i realiteten «retter baker for smed» ved å straffe selskapets «vaktbikkje» fremfor den ultimate beslutningstakeren.

Maja De Vibe, Compliance Officer i Statkraft og Marianne Djupesland, førstestatsadvokat i Økokrim deltok i den etterfølgende debatten. Økokrim ble utfordret på måten de tenker omkring disse spørsmålene, mens de Vibe kom interessante betraktninger fra «livet på innsiden».

Straff uten dom?

Til slutt på årets Oslo Compliance Forum, var temaet skatt og rettssikkerhet. Bettina Banoun og Thomas Skjelbred innledet om forskjellene mellom straff og administrative sanksjoner. Deres påstand var at skatteetaten har for vidtrekkende kontrollhjemler og sanksjonsmuligheter uten at skattyternes rettssikkerhet er godt nok ivaretatt.

Skattedirektør Hans Christian Holte deltok sammen med politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs og innlederne i debattpanelet. Han var naturlig nok av en annen oppfatning enn Banoun og Skjelbred når det kom til rettsikkerhetsutfordringer i skattesaker. Han fremhevet at skatteetaten var bevisst den makten etaten innehar og det ansvaret som følger med den, men han erkjente at det kanskje i enkeltsaker kan være forhold å gripe tak i. For å styrke rettssikkerheten fremhevet Fagernæs betydningen av å bygge god kultur i forvaltningen.

Fra medias ståsted fastslo Skartveit at pressen jobber iherdig med å følge etiske regler når de dekker skattesaker da disse gjerne er av stor offentlig interesse, men at rettssikkerhetsspørsmålene foreløpig ikke er noe pressen har løftet frem. Kanskje tiden er moden for det som følge av denne debatten på OCF.  

Etter årets forum kan vi fastslå at behovet for å reise de ubehagelige problemstillingene knyttet til compliance og anti-korrupsjonsarbeid stadig er til stede. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å fortsette å ta nettopp de vanskelige spørsmålene opp til debatt. Vi ser frem til å invitere til neste års OCF og vil følge opp temaene fra årets konferanse videre. Vi takker alle bidragsytere og deltakere for en innholdsrik og engasjerende dag.

Ta kontakt med

Klikk for detaljer

Christine Liæker Lindberg

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Se full CV