Nyheter

Oslo Compliance Forum for femte gang

Tirsdag 21. mars samlet Wiersholm igjen sentrale aktører innen compliance på Hotel Continental. Denne gangen med bærekraft som tema.

Advokatene Thomas Skjelbred og Georg Abusdal Engebretsen fra Wiersholm åpnet konferansen med å eksemplifisere hvorfor de mener bærekraft nå er blitt en del av lovgivningen. Deres klare oppfordring til næringslivet, er at det å ta en proaktiv rolle i denne utviklingen vil lønne seg på sikt. -Det som var lov i dag kan være forbudt i morgen, understreket Skjelbred. Aktører som ikke har bærekraft på radaren vil gå en tøff tid i møte, påpekte innlederne til en fullsatt sal.

Familiebedrifter med iherdig bærekraftsfokus

Harald Møller, styreleder og eier i MøllerGruppen innledet med å si det er hyggelig å bli invitert til å snakke om bærekraft når man har solgt 1,3 millioner eksosbiler og dermed har et delansvar for utslippsutfordringene vi står overfor i dag. Familiebedriften Møller tar miljøutfordringer på alvor og har utarbeidet en ny og tydelig strategi for samfunnsansvar. Møller kunne røpe at vi allerede fra neste år kan lade med ren solenergi.

Neste taler representerte en annen viktig norsk familiebedrift, nemlig NorgesGruppen. ASKO, som er selskapets distribusjonsledd, har trailere som hver dag kjører tre ganger rundt jorden i avstand. NorgesGruppen har en klare bærekraftsambisjoner som blant annet inkluderer å være selvforsynt med ren energi innen 2020 og et klimafond som de ansatte kan søke støtte fra til for eksempel elsykler og andre bærekraftige tiltak.

Krav fra myndighetene

Hedvig Moe Øren, førstestatsadvokat og assisterende Økokrim-sjef, fulgte opp med å fortelle at Økokrim ser det som en viktig del av sitt samfunnsoppdrag er å bidra til et velfungerende næringsliv. Miljøkriminalitet er i den sammenhengen noe hun er opptatt av å slå ned på. Nord Senja Laks-dommen illustrerer hvor destruktivt det er at ikke regler overholdes. Selskapet ble ilagt en bot på 6 millioner og selskapets sjef fratatt muligheten til å drive med samme type virksomhet i to år etter uforsvarlige forhold medførte at et svært alvorlig lakselus-utbrudd.

En av Norges fremste miljøpolitikere er Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre. Han var invitert til årets Compliance Forum for å snakke om hvilke krav næringslivet vil møte når det kommer til bærekraft. Astrup viste til hvordan norsk industri har kuttet utslippene med 40% siden 1990 og samtidig økt produksjonen. Han tror næringslivet selv kan finne ut hvordan de best innretter virksomheten for å nå klimamålene, men understreker at politikerne ikke vil være nådige overfor dem som ikke bidrar til et grønt skifte.

Samtaler og debatt om bærekraft

Anne Grosvold var også i år ordstyrer for Oslo Compliance Forum. Hun fortsatte konferansen med en samtale mellom Emma Ihre, Head of Sustainability i Mannheimer Swartling og Monica Sander, Managing Director i Beer Sten. Ihre jobber med implementering av bærekraftstiltak og risikoevaluering for sine klienter og påpekte at det kunne bli svært dyrt å ikke ha kontroll på det som kan medføre brudd på bærekraftsnormer. –Sander, som er sjef for en femte generasjons familiebedrift som leverer granitt, beskrev sin leveranse som høyrisikovirksomhet hva gjelder nettopp bærekraft. I møte med kulturer som er svært ulike vår egen er sjansen stor for at arbeidsforholdene til dem som hugger ut stenen ikke er akseptable sett med norske øyne. Hun oppfordret bestillere til å stille krav til leverandører og selskaper med virksomhet i høyrisiko-jurisdiksjoner om å være realistiske.

Årets forum ble rundet av med en debatt med Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, Nikolai Astrup og partner i Wiersholm, Jan Fougner. Debattleder Grosvold tok utgangspunkt i klimasøksmålet om tredje konsesjonsrunde og Grunnlovens §112. Meningene var delte om hvordan grunnlovsparagrafen vil komme til anvendelse i årene som kommer. En ting foreligger det likevel enighet om. Det vil komme flere slike søksmål ettersom hensynet til bærekraft blir mer og mer forankret i samfunns- og næringsliv.