Prisverdig initiativ - lovforslag med ny korrupsjonsbestemmelse

- Jeg har opplevd få innsigelser mot lovforslaget, og har derfor tro på at dette blir norsk lov om kort tid, fortalte Michael Tetzschner på Oslo Compliance Forum.

Michael Tetzschner snakker selvfølgelig om det nye lovforslaget med en ny korrupsjonsbestemmelse som innebærer en omfattende endring fra dagens foretaksstraffhjemmel.

Sammen med Jan Fougner og Wiersholm har han laget et lovforslag som reflekterer og tar opp i seg den realitet norske selskaper forholder seg til i praksis. Lovforslaget har klare paralleller til Bribery Act i Storbritannia som er verdens mest moderne antikorrupsjonslovgivning.

Det tar særlig sikte på å påvirke risikoen ved ukritisk å bruke tilknyttede (assosierte) personer. Det kan være både personer og firmaer, som oppnår fordeler for et selskap for eksempel i et utviklingsland, uten å være formelt ansatt.

Forslaget fremmes for Stortinget siste dagen før påske. Tetzschner har døftet forslaget med sin egen stortingsgruppe uten at det har kommet vesentlige innsigelser.

Du kan lese intervju med Jan Fougner om lovforslaget her.

Dette er en lovbestemmelse vi er glade for å få

På Oslo Compliance Forum spurte vi om norske selskaper får uttelling for sin innsats innen forebygging, selvrapportering og myndighetssamarbeid?

Etter responsen fra både foredragsholdere og salen er det mye som tyder på at de aller fleste er enige om at dagens regelverk ikke er godt nok til at de gjør det. Det oppleves som uklart hva som konkret forventes i forhold til selskapers forebygging, og hvilken uttelling godt compliance-arbeid og solide rutiner skal gi.

Samtidig er det er en uttalt forventning om at norske selskaper tar en aktiv rolle i kampen mot korrupsjon og positivt gjennomfører tiltak som skal forhindre korrupsjon.

Det var derfor overveldende positive reaksjoner på at det nå fremmes et forslag til ny bestemmelse.

Preventiv effekt

Carine Smith Ihenacho i Statoil ønsker klarhet i forventninger og forutsetninger velkommen. Det er flott med en skreven lovregel og et godt regelverk for alle som jobber med compliance rutiner i et selskap.

Førstestatsadvokat i Økokrim, Thomas Skjelbred, ser på lovforslaget som et prisverdig initiativ.

Årets Oslo Compliance Forum, arrangert av Wiersholm, var det tredje i rekken. Mer enn 150 personer fra næringsliv, offentlige institusjoner og advokatbransjen deltok.