Nyhetsbrev | Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven har fått betydelig medieoppmerksomhet. Nedenfor er en oversikt over forslagene i Prop. 39 L og Prop. 48 L, som ble sendt Stortinget for videre behandling henholdsvis 5. og 12. desember.

Midlertidig ansettelse
Regjeringen foreslår å innføre en ny hjemmel – i tillegg til dagens bestemmelser – hvor det åpnes for 12 måneders midlertidig ansettelse uten krav om at det må dreie seg om dekning av midlertidige behov. For å unngå misbruk av bestemmelsen foreslås "karantene" i 12 måneder før ny midlertidig ansettelse av samme eller annen arbeidstaker til utførelse av samme arbeidsoppgaver.

I tillegg foreslås en maksgrense for bruk av den nye bestemmelsen på 15 prosent av de ansatte til enhver tid ("kvote"). Samlet sett vil forslaget likefullt gi en betydelig utvidelse av muligheten til å ansette midlertidig.

Arbeidstid
Regjeringens forslag i i Prop. 48 L samsvarer i hovedtrekk med høringsforslaget, og innebærer blant annet en videre adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, en utvidelse av overtidsgrensene, adgang til å la en mindre andel av beredskapsvakt telle som arbeidstid samt utvidet adgang til søn- og helgedagsarbeid:

  • Ved avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden økes grensen for daglig alminnelig arbeidstid fra 9 til 10 timer (ved individuell avtale) og fra 10 til 12,5 timer (ved tariffavtale). Avtale om gjennomsnittsberegning kan ikke inngås med midlertidig ansatt etter aml § 14-9 første ledd bokstav f (forslag til ny bestemmelse som innebærer en generell adgang til å avtale midlertidig ansettelse inntil 12 måneder).
  • Arbeidstilsynets adgang til å gi samtykke til avvikende arbeidstidsordninger videreføres, og utvides til å også omfatte virksomheter bundet av tariffavtale, det vil si at unntaket fra dispensasjonsadgangen for slike virksomheter som i dag, er foreslått fjernet
  • Overtidsgrensene økes. Herunder økes grensen per 7 dager fra 10 til 12 timer, og grensen per fire uker fra 25 til 30 timer. For tariffbundne virksomheter utvides adgangen til å avtale avvikende ordning med inntil 20 timer i løpet av syv dager og 50 timer i fire sammenhengende uker. Samtidig foreslås en øvre maksgrense for samlet arbeidstid på 69 timer per uke ved gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.
  • For beredskapsvakt skal hovedregelen være at mellom 1/8 og 1/5 av vakten regnes med i den alminnelig arbeidstiden. Brøken skal fastsettes på bakgrunn av hvor belastende den konkrete vaktordningen er. Tariffbundne parters adgang til å avtale en annen beregningsmåte videreføres. Arbeidstilsynets adgang til å gi overprøve beregningen utvides til å omfatte tilfeller der beregningsmåten fremstår som "urimelig".
  • Hovedregelen for søn- og helgedagsarbeid "snus", slik at utgangspunktet skal være at slikt arbeid skal være tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal kunne skriftlig avtale arbeidstidsordning som innebærer at det ukentlige fridøgn minst hver sjette uke faller på en søn- eller helgedag.

Endringene vil bidra til ytterligere fleksibilitet for arbeid i kortere perioder (per dag, uke og fire uker), men ikke økte rammer for arbeidstid per år.

Lov- og bedriftsfastsatte aldersgrenser:
Regjeringen foreslår i tillegg å øke grensen for bortfall av stillingsvernet i arbeidsmiljølovens § 15-13 fra 70 år til 72 år.

Det fremmes videre forslag om en betydelig innstramming i adgangen til å operere med bedriftsinterne aldersgrenser:

  • For bedriftsfastsatte aldersgrenser under 70 år foreslår regjeringen foreslår å lovfeste et nødvendighetskrav begrunnet i helse eller sikkerhet. 
  • For bedriftsfastsatte aldersgrenser mellom 70 og 72 år foreslås krav om at aldersgrensen må være kjent for de ansatte og praktisert konsekvent, at den må være drøftet med de tillitsvalgte, og at de ansatte må være sikret tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Dette er, sett bort fra selve aldersgrensen, i det vesentlige de samme kravene til håndheving av bedriftsinterne aldersgrenser som følger av rettspraksis også i dag.
  • For tariffestede aldersgrenser foreslås en overgangsordning på tre år.

Regjeringen foreslår i tillegg følgende endringer i arbeidsmiljøloven:

  • Fagforeningers rett til å gå til søksmål på innleides vegne om ulovlig innleie (kollektiv søksmålsrett) fjernes.
  • Strafferammene i arbeidsmiljøloven heves fra tre måneder til inntil ett år, og fra to til inntil tre år ved straffeskjerpende omstendigheter, og i tillegg foreslås innføring av fengselsstraff i inntil ett år (tre år ved i grove tilfeller) ved brudd på allmenngjøringsloven.