Revisjon av Eierseksjonsloven

Under regjeringen Stoltenberg II ble det av daværende kommunal- og regionalministeren Liv Signe Navarsete satt ned et utvalg som skal se nærmere på Eierseksjonsloven.

Utvalget som ble satt ned 1. juni 2013, skal vurdere samt fremme forslag til endringer i eierseksjonsloven. Denne utredningen skal være ferdig senest 1. juli 2014.

Utvalget har fått et bredt mandat og står fritt til å foreslå lovendringer, men skal særlig se nærmere på blant annet mangelen av en klar grense mellom den enkelte seksjonseiers og sameiets vedlikeholdsansvar. Utvalget skal klarlegge forholdene for den enkeltes ansvarsområde og det er i mandatet opplyst at man bør se på hvordan tilsvarende problemstilling er løst i borettslagsloven som inneholder mer detaljerte reguleringer om vedlikehold og reparasjoner.

Utvalget skal videre se på regler om erstatning av skade på eiendommen. I nåværende lov foreligger det ikke noen regler om erstatningsansvar for en sameier ved skade påført annen seksjon eller fellesarealer grunnet ikke forsvarlig vedlikehold av sin egen bruksenhet.

Også grensene for sameiets beslutninger skal vurderes under utvalgets revisjon av loven, herunder om et flertall av sameierne kan fatte dyre ”luksusvedtak” og bestemme at ”fattige” sameiere skal være med å finansiere dette.

Utvalget skal også se nærmere på spørsmål knyttet til finansiering og pantsetting slik at dette markedet vil fungere optimalt etc. Videre er det generelt ønskelig at det foreslås lovendringer som tar sikte på å unngå at interne konflikter oppstår mellom sameierne samt at det skal være større avtalefrihet for næringssameier.

Når det gjelder spørsmål som kun direkte berører boligsameier, skal utvalget blant annet se på om det fortsatt er behov for å opprettholde forbudet mot å erverve mer enn to boligseksjoner og regler om kjøperett for leietaker av bolig i forbindelse med at eiendommen seksjoneres og minimumskrav til standard i boligseksjoner etc.

Loven som er fra 1997 berører mange, ca. 360 000 husstander og cirka 32 000 næringslokaler er regulert av loven.

Av Anna Falck-Ytter og Tom Rune Lian

Skrevet av: