Nyhetsbrev

Seier for Herkules i Høyesterett - nærmere om avgjørelsens innhold

Høyesterett har opphevet ligningen av rådgiverselskapet Herkules Capital, og av de tre prinsipalene. Herkules ble videre tilkjent saksomkostninger for tre instanser.

Saken gjelder beskatning av carried interest i en private equity-fondsstruktur. Fondet og General Partner (GP) er etablert som et Limited Partnership på Jersey. Som følge av vellykket forvaltning realiserte fondet en betydelig gevinst, som medførte at GP i henhold til selskapsavtalen var berettiget til carried interest, av Høyesterett benevnt som en form for suksesshonorar. Herkules Capital var rådgiver for fondet. Rådgiverselskapet stod ikke i konsernforhold til GP, men selskapene hadde felles eiere.

Skattekontoret la til grunn at carried interest var et suksesshonorar for rådgivningen. Carried interest ble først tilordnet rådgiverselskapet, og deretter tilordnet tre av de eierne ansatt i rådgiverselskapet, og klassifisert og beskattet som lønnsinntekt hos dem. Rådgiverselskapet ble etterberegnet for arbeidsgiveravgift. Det ble også anvendt tilleggsskatt.

Denne ligningen har Høyesterett nå opphevet.

Førstvoterende fastslår først at det var enighet mellom skattyter og staten at carried interest skatterettslig skulle anses som virksomhetsinntekt. Deretter legger førstvoterende til grunn at både spørsmålet om hvem som er skattesubjektet (tilordningen), og hvilken type inntekt og beskatning man står overfor (klassifiseringen), må avgjøres på bakgrunn av rettsforholdets privatrettslige karakter. Man må ta utgangspunkt i de avtaler som er inngått mellom partene, og legge disse til grunn for beskatningen dersom disposisjonene er reelle og bindende mellom partene. Skattyters klassifisering og tilordning kan i følge retten bare fravikes hvis betegnelsen ikke dekker den privatrettslige underliggende realitet. Ulovfestet gjennomskjæring var for øvrig ikke tema i saken.

Deretter drøfter førstvoterende tilordningen av inntekten i første trinn, hvor spørsmålet er om carried interest er vederlag til GP for forvaltningen, eller til rådgiverselskapet Herkules Capital for rådgivningen. . Førstvoterende, med tilslutning av to dommere, har lagt vekt på at strukturen og utbetalingen til GP hadde et forretningsmessig formål, og la avgjørende vekt på at GP reelt sett er det selskap som har truffet investeringsbeslutningene. Flertallet konkluderte derfor med at carried interest skulle tilordnes GP i første ledd.

Inntekten i GP ble umiddelbart delt ut som utbytte til eierne, herunder til prinsipalens private holdingselskaper.

Det andre hovedspørsmålet førstvoterendebehandler er om inntekten fra GP kan klassifiseres som arbeidsinntekt for de tre ansatte partnerne i Herkules Capital. Førstvoterende fant ikke grunn til å legge vekt på at det i aksjonæravtalen i de tre partnernes felles holdingselskap som eide deres eierandel i GP, varen bestemmelse om vilkår for eierskap at partnerne var ledende ansatte og ytte sin fulle arbeidsinnsats i rådgiverselskapet. Videre at det var bestemmelser om tvungent salg ved fratreden. Heller ikke den omstendighet at de tre prinsipalene i selskapsavtalen, tegningsgrunnlag med mer ble betegnet som nøkkelpersoner ("key man") ble tillagt særlig vekt. Førstvoterende la derimot avgjørende vekt på at de tre prinsipalene var stiftere og reelle eiere av forvaltningsvirksomheten som GP utøvde, og at avkastningen av denne virksomheten berodde på flere faktorer enn partnernes arbeidsinnsats.

Mindretallet bygde på et tilsvarende resonnement, men her knyttet til virksomheten i rådgiverselskapet. Et enstemmig Høyesterett kom dermed til at inntekten ikke var vunnet ved arbeid, og ligningsvedtaket hvor inntekten fra carried interest ble klassifisert og tilordnet prinsipalene som lønn ble opphevet.

Dommen gir således svært viktige avklaringer for alle eiere som også yter arbeidsinnsats i sin virksomhet. Dommen stiller skranker for skattemyndighetenes mulighet til å omklassifisere inntekt som vunnet ved arbeid i virksomhet eiet av skattyter.

Videre bekrefter dommen at skattemyndighetene må anerkjenne de veletablerte fondsstrukturene og funksjonsdelingen mellom rådgiverselskapet og GP som forvalter av fondene.

Dommen løser ikke alle skattespørsmål relatert til PE-bransjen. Dommen tar for eksempel ikke stilling til i hvilke situasjoner carried interest fortsatt vil kunne være kapitalgevinst.

Skatteetaten hadde lagt opp til et omfattende arbeid med endring av ligning for en rekke andre aktører i bransjen. De avventet kun utfallet av Herkules-saken, før de skulle rulle ut varsler om endring av ligninger. Med det resultatet Høyesterett nå har kommet til, og som nok er ganske overraskende for skatteetaten, er det usikkert hvilke tiltak de nå vil iverksette overfor aktørene i PE-bransjen.

Wiersholms partner Morten Goller har representert Herkules i denne saken.

Ta kontakt med:

Klikk for detaljer

Morten Goller

Managing Partner Se full CV