Nyheter

Seier for Rimfrost i Høyesterett

Wiersholm har bistått Rimfrost AS og Rimfrost Technologies AS (Rimfrost) i en prinsipiell sak for Høyesterett angående utstrekningen av patentlovens regler om tvungent verneting.

Bakgrunnen er at Aker BioMarine Antarctic AS (Aker) i september 2017 anla søksmål mot Rimfrost for Oslo tingrett under henvisning til disse reglene. Søksmålet gjelder rettigheter til en gruppe patenter og patentsøknader. Rimfrost var uenig i at slike saker er underlagt tvungent verneting og ba om at saken skulle henvises til Rimfrosts alminnelige verneting ved Søre Sunnmøre tingrett.

Ifølge patentloven § 63 (1) er Oslo tingrett tvungent verneting i de fleste typer patentsaker, herunder i saker om gyldighet, patentinngrep og tvangslisens. Tvisten for Høyesterett gjaldt tolkningen av bestemmelsens alternativ nr. 1: "søksmål angående retten til en oppfinnelse som det er søkt om patent på" og alternativ nr. 4: "søksmål angående (…) overføring av patent, jf. § (…) 53".

Rimfrost anførte at begge alternativer er begrenset til søksmål om oppfinnerrett (retten til å søke patent). Det ble blant annet vist til at slike søksmål gjelder betydningsfulle spørsmål om vilkårene for meddelelse av patent. Det er derfor er gode grunner til at slike søksmål er underlagt tvungent verneting. Søksmål om etterfølgende erverv av patenter og patentsøknader reiser derimot ikke patentrettslige spørsmål. Slike søksmål skiller seg ikke i særlig grad fra søksmål om rettigheter til andre formuesgoder. Dermed er det ikke er noen grunn til å la slike søksmål være underlagt tvungent verneting. Aker var uenig i dette, og anførte at hensynene bak reglene om tvungent verneting også kan gjøre seg gjeldende for søksmål av sistnevnte kategori.

Etter at Rimfrost hadde vunnet frem både i tingretten og lagmannsretten, anket Aker saken inn for Høyesterett. Ankeutvalget anså saken som prinsipiell og overførte den til Høyesterett i avdeling. Etter avholdte muntlige forhandlinger avsa Høyesterett sin kjennelse i saken fredag 16. november 2018. Høyesterett ga Rimfrost fullt medhold. Høyesterett er enig med Rimfrost i at patentloven § 63 (1) nr. 1 og nr. 4 materielt sett er avgrenset til søksmål om oppfinnerrett (retten til å søke patent). Nr. 1 gjelder søksmål om oppfinnerrett som anlegges på søknadsstadiet, mens nr. 4 gjelder søksmål om oppfinnerrett som anlegges etter patentmeddelelsen. Søksmål om etterfølgende erverv av patenter og patentsøknader faller utenfor begge alternativer.

Med dette har vi fått en viktig avklaring av utstrekningen av patentlovens regler om tvungent verneting. Avgjørelsen kan leses her.

Wiersholms team har bestått av Ronny Lund, Dina Brask, Siv Snipsøyr og Rune Opdahl.

Hovedforhandling er berammet 10.-14. desember 2018 i Søre Sunnmøre tingrett.

Ta kontakt med

Klikk for detaljer

Siv Snipsøyr

Advokatfullmektig Se full CV