Nyheter

Seier i sak om dobbeltbeskatning

Høyesterett fastslår at nasjonal dobbeltbeskatning er forbudt i en fersk dom. Wiersholms advokat Andreas Bullen har bistått skattyter.

Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt noe så uvanlig som nasjonal dobbeltbeskatning. Skattyter ble representert av advokat Andreas Bullen, som er partner i Wiersholm med skatt som spesialfelt. Normalt forekommer bare dobbeltbeskatning fordi samme inntekt skattlegges både i Norge og i et annet land (internasjonal dobbeltbeskatning). I denne saken hadde skattyter derimot blitt skattlagt to ganger for samme lønnsinntekt i Norge (nasjonal dobbeltbeskatning). Inntekten ble skattlagt første gang høsten 2007, i et vedtak fattet av Skatt sør (vedtak 1). I vedtak 1 ble inntekten tidfestet i inntektsåret 2006. Inntekten ble andre gang skattlagt i et vedtak fattet av Skatt øst sommeren 2010 (vedtak 2). I dette vedtaket ble inntekten tidfestet i inntektsåret 2005.

En svært klar dom

Høyesteretts dom er svært klar. Høyesterett var ikke i tvil om at dobbeltbeskatningen var ulovlig. I følge Høyesterett gjelder det et prinsipp i norsk rett om at samme inntekt ikke skal beskattes to ganger på samme skattyters hånd. Dommen er prinsipiell. Den slår fast at juridisk dobbeltbeskatning, dvs. skattlegging av samme inntekt to ganger hos samme skattyter, er ulovlig i en nasjonal kontekst. Den slår også fast at det er ligningsmyndighetene som plikter å påse at dobbeltbeskatning ikke finner sted.

Skattyter påklaget rett vedtak

Statens hovedanførsel var at skattyter hadde angrepet feil vedtak. Vedtak 1 (tidfestet inntekten i inntektsåret 2006) ble som nevnt fattet høsten 2007, mens vedtak 2 (tidfestet inntekten i inntektsåret 2005) ble fattet sommeren 2010. Det var vedtak 2 som skapte dobbeltbeskatningen. Staten pekte på at vedtak 1 led av en tidfestingsfeil, og mente skattyter skulle angrepet dobbeltbeskatningen ved å påstå dette vedtaket ugyldig. Vedtak 1 var imidlertid i samsvar med påstanden i skattyters selvangivelse og han hadde ingen foranledning for å angripe dette. Et søksmål med påstand om ugyldighet pga. dobbeltbeskatning ville blitt avvist på grunn av mangel på rettslig interesse, idet skattyter først ble utsatt for en aktuell dobbeltbeskatning da vedtak 2 ble fattet. Da vedtak 2 ble fattet var fristene for å angripe vedtak 1 utløpt for over to år siden. Skattyter hadde derfor ikke mulighet til å angripe dobbeltbeskatningen gjennom søksmål mot vedtak 1. Det er derfor betryggende å se at Høyesterett var av den klare oppfatning at skattyter kunne angripe dobbeltbeskatningen ved å ta ut søksmål mot vedtak 2.

Dobbeltbeskatning burde vært avverget

Domstolsbehandlingen av saken synes å bekrefte at det ikke finnes et eneste eksempel på at endret tidfesting tidligere har medført dobbeltbeskatning. Dersom tidfestingen endres blir inntektsposten "flyttet" fra et inntektsår til et annet av ligningsmyndigheten av eget tiltak. Det skjer således en konsekvensendring. I den aktuelle saken hadde Skatt øst og Skatt sør derimot "dobbeltperiodisert" inntekten. I lys av tidligere praksis (hvor konsekvensendringer foretas) må man kunne si at det var overraskende at ligningsmyndighetene ikke selv sørget for å avverge dobbeltbeskatningen.

Dommen kan leses i sin helhet her.

Ta kontakt med: