Straffeforfølgning av enkeltpersoner ved brudd på konkurransereglene

Konkurransetilsynet har ute på høring et utkast til veileder om anmeldelse av enkeltpersoner.

I veilederen beskrives i hvilke tilfeller tilsynet normalt vil begjære påtale av enkeltindivider for overtredelse av konkurranseloven. Utkastet angir også vilkårene for når tilsynet vil gi skriftlig forhåndstilsagn om unnlatt anmeldelse, og den nærmere fremgangsmåten som må følges for å oppnå et slikt forhåndstilsagn.

Formålet med veilederen er å skape større forutsigbarhet, ved å bidra til å identifisere hvilke personer som risikerer å bli anmeldt med sikte på straffeforfølgning.

Veilederen berører saker av stor personlig og økonomisk betydning for enkeltpersoner, og vi ser positivt på at tilsynet vil gi veiledning om i hvilke tilfeller det anses aktuelt å begjære påtale.

I vårt høringssvar etterlyser vi allikevel større grad av forutsigbarhet på flere punkter. Vi har også argumentert for at det bør være enklere å oppnå forhåndstilsagn om unnlatt påtalebegjæring enn hva tilsynets utkast legger opp til.

Les vårt høringssvar her.

Ta kontakt med: