Tilrettelagt for bedre bedriftsøkonomisk organisering

Skattedirektoratet vedtok 31. mars en endring i Merverdiavgiftsforskriften som påvirker fast eiendom. Endringen har betydning for justering av inngående merverdiavgift i forbindelse med fisjon/fusjon via "hjelpeselskap".

I merverdiavgiftslovens kapittel 9 er det gitt regler om justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift. I forhold til disse reglene anses fisjon og fusjon som såkalte justeringshendelser. Dette innebærer at fradragsført inngående merverdiavgift skal tilbakebetales til staten. Slik justeringsplikt kan unnlates i det omfang den som overtar eiendommen i stedet overtar justeringsforpliktelsen.

Justeringsreglene tar hensyn til at en kapitalvares tilknytning til avgiftspliktig virksomhet kan variere overtid, og at retten til fradrag for inngående merverdiavgift tilsvarende bør justeres etter den varierende tilknytningen i en nærmere angitt tidsperiode (opptil 10 år). Retten til fradrag skal altså ikke avgjøres utelukkende ut fra situasjonen på tidspunktet for anskaffelsen.

I løpet av justeringsperioden vil ikke bare tilknytningen til avgiftspliktig virksomhet variere, kapitalvaren kan også være gjenstand for overdragelse, eksempelvis ved salg, fisjon eller fusjon. En slik overdragelse – ofte kalt justeringshendelse – utløser justeringsplikt.

"Hjelpeselskaper" skaper forvirring
I forhold til kapitalvaren fast eiendom oppstår særskilte problemstillinger som en følge av at overdragelse ofte ikke gjennomføres ved en enkelttransaksjon (et salg, én fisjon, én fusjon), men i stedet ved ulike kombinasjoner av fisjon og fusjon og såkalte ”hjelpeselskap”.

Dette kan skje ved at fast eiendom ikke overføres direkte fra A til C, men ved at A (ved fisjon) overdrar eiendommen til hjelpeselskap B, som deretter (ved fusjon) innlemmes i selskap C. Overdragelsen til hjelpeselskap B er med andre ord kun en mellomstasjon før endelig overføring til C. Hjelpeselskap B er regelmessig ikke et registrert avgiftssubjekt, og oppfyller ikke vilkårene for overtakelse av justeringsforpliktelsene. Selskap A vil i slike tilfeller måtte foreta samlet justering, noe som innebærer en likviditetsbelastning. Dette medfører i sin tur at justeringsforpliktelsen ikke kan overdras til endelig mottaker C, og at man ikke oppnår den kontinuitet som justeringsbestemmelsene er ment å ivareta. Dette gjelder også ved overdragelser som foretas før fullføring, jf. merverdiavgiftsloven § 9-7.

Endring i merverdiavgiftsforskriften
Overdragelse av fast eiendom ved fisjon, fusjon og hjelpeselskap er en ofte benyttet transaksjonsform. Øvrig regelverk – blant annet i forhold til skatt og dokumentavgift – legger til rette for kontinuitet i slike tilfeller. Skattedirektoratets vurdering er at merverdiavgiftslovens bestemmelser om justering ikke bør være et hinder for slike transaksjoner, og har derfor vedtatt en endring i merverdiavgiftsforskriften for å oppnå tilsvarende kontinuitet i forhold til justeringsbestemmelsene.

Skattedirektoratet har endret justeringsbestemmelsene på en slik måte at overdragelsen (fisjonen) fra overdrager A til hjelpeselskapet B, evt. hjelpeselskapene B1, B2, osv. kan skje uten at plikt til samlet justering inntrer dersom B (evt. B1, B2 osv.) innen samme termin fusjonerer med en mottaker (C) som oppfyller vilkårene for å overta justeringsforpliktelsen, jf. merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3 første og annet ledd. Dette innebærer at ny mottaker må bli et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som første overdragelse skjer.

Endringen som nå er gjort i forskriften til merverdiavgiftsloven fjerner en potensiell fallgruve i MVA-reglene. Forskriften har i en viss utstrekning vært til hinder for at næringslivet har kunnet organisere næringsvirksomhet på den til enhver tid bedriftsøkonomisk mest hensiktsmessige måte. Nå er det imidlertid lagt til rette for en slik organisering gjennom endring av regelverket.

Se også link til forskriftstekst som finnes her.