Tomtefeste - viderføring av midlertidig lov

Regjeringen fremmet den 28. februar 2014 forslag om å videreføre midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus med ett år frem til 1. juli 2015.

Bakgrunnen for at vi fikk den midlertidige loven er den såkalte Lindheim-dommen, avsagt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) 12. juni 2012. Dommen førte til usikkerhet om hvilke regler som gjelder ved forlengelse av feste til bolig og fritidshus.

Loven som trådte i kraft 14. desember 2012, ble gitt for å avklare rettstilstanden midlertidig og den skulle opprinnelig bli avløst av en endelig lovendring sommeren 2014.

I sin dom kom EMD til at retten til å kreve tidsubegrenset forlengelse av festeavtaler på samme vilkår som før ved festetidens utløp, var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) første tilleggsprotokoll artikkel 1, "eiendomsvernet".

Regjeringen oppnevnte derfor et lovutvalg, (Tomtefestelovutvalget eller "Lilleholt-utvalget"), 15. februar 2013. Utvalget skulle legge frem forslag til endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse av feste til bolighus og fritidshus for å bringe reglene i samsvar med EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1.

Utvalgets utredning (NOU 2013: 11 Festekontrakter og folkerett) ble sendt på høring 23. oktober 2013 med høringsfrist 10. januar 2014. Både utvalget og høringsinstansene har vært delt i synet på valg av modell for regulering av festeavgift ved forlengelse av festet. De ulike modellene gikk alle på at det skulle være en mulighet til å regulere festeavgiften en eller flere ganger ved forlengelse. I forbindelse med at utvalgets innstilling ble fremlagt, ble det tydelig at det hadde vært relativt store uenigheter mellom representanten for festerne og de øvrige medlemmene. Noe av kritikken mot utvalgets arbeid var at det hadde for liten tid og for få ressurser til rådighet.

Regjeringen sier selv i sitt forslag til forlengelse av loven at Oppfølgingen av dommen fra EMD og NOU 2013: 11 er et krevende arbeid som berører grunnleggende interesser for et betydelig antall mennesker. Det er viktig av hensyn til både festere og grunneiere at arbeidet skjer innenfor forsvarlige tidsrammer. Ved å forlenge den midlertidige loven synes det som om man nå innvilger mer tid og ressurser til lovarbeidet.

Forslaget er p.t ikke vedtatt.