Nyheter

Ugyldig utskrivning av eiendomsskatt i 2016

Borgarting lagmannsrett avsa dom og kjennelse 31. oktober 2018 i saken om gyldigheten av eiendomsskatt i Oslo kommune.

Om lag 3400 gruppemedlemmer var med i ankerunden. Lagmannsretten fant at "Oslo kommunes vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2016 kjennes ugyldig" og "Oslo kommune pålegges å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt for 2016".

Skattyterne vant frem med eiendomsskatten i Oslo var skrevet ut for sent. Det følger av eigedomsskattelova at eiendomsskatt må utskrives innen 1. mars. I dommen poengterer lagmannsretten at kommunens politikere må forholdet seg til lovens frist:

"Lagmannsretten kan vanskelig se at kommunene har et så særlig behov for utsatt frist att dette kan begrunne en utvidende tolkning i skatteyternes disfavør. Lagmannsretten viser i denne forbindelse til at fristen for å skrive ut eiendomsskatt 1. mars fremgår klart av loven, og at kommunens politikere og administrasjon i sin planlegging må forventes å forholde seg til denne fristen."

Lagmannsretten fremhevet videre at det "dreier seg om et planlagt fristbrudd" og at fristoverskridelsens lengde på fire måneder tilsier at "fristbruddet må anses som alvorlig". Lagmannsretten mener "kommunen kan bebreides for å ha skrevet ut eiendomsskatten for 2016 for sent, i strid med ordlyden i eiendomsskatteloven".

Om dommen blir rettskraftig, vil den kun ha rettskraftsvirkning for de som deltok i gruppesøksmålet og klaget over vedtaket.

Sivilombudsmannen har imidlertid i en tilsvarende sak fremhevet at dersom en kommune har oversittet fristregelen må alle eiendomsskattevedtak oppheves og eiendomsskatten tilbakebetales, uavhengig av om skattyter har klagd:

"Følgen av dette blir at Midtre Gauldal kommune må tilbakebetale eiendomsskatten for 2015 til alle skattyterne, uavhengig av om de har klaget på eiendomsskatten. Midtre Gauldal kommune bes orientere ombudsmannen om når dette vil bli iverksatt."

Skattyterne fikk ikke medhold i anførselen om at eiendomsskatten var ugyldig fordi bunnfradrag medfører at hele eiendomsskatten blir båret av 2 av 10 av boligene i Oslo.

Saken ble både i tingrett og lagmannsrett prosedert av Bettina Banoun og Erling P. Selen.

Kjennelse og dom fra Borgarting lagmannsrett kan du lese her.