Prinsipiell avgjørelse fra Høyesterett vedrørende gjennomskjæring ved utfisjonering av fast eiendom og etterfølgende aksjesalg

Ved eiendomstransaksjoner har man ofte sett det som en forretningsmessig og praktisk sett gunstig løsning, å fisjonere ut den eiendom som skal selges i et eget selskap (SPV) og at man deretter selger aksjene i eiendomsselskapet i stedet for eiendommen direkte.

Slike disposisjoner har også i utgangspunktet vært ansett for å gi en gunstig skattemessig løsning, siden både fisjon og aksjesalg etter nærmere vilkår kan gjennomføres skattefritt. Salg av eiendom direkte, vil imidlertid utløse gevinstbeskatning.

En utfordring ved denne transaksjonsmodellen har vært at ligningsmyndighetene i en årrekke ved bindende forhåndsuttalelser i mange tilfeller har ansett denne typen transaksjoner, som en illojal omgåelse av skattereglene som rammes av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen.

Den 12. mars 2012 kom det imidlertid en avklaring fra Høyesterett som i praksis innebærer at man nå kan strukturere eiendomssalg ved fisjon og etterfølgende aksjesalg, uten at dette vil bli rammet av gjennomskjæringsreglene.

ConocoPhillips Skandinavia AS saksøkte staten for å få opphevet et ligningsvedtak der selskapet var blitt skattlagt for gevinst i forbindelse med fisjon og etterfølgende aksjesalg. Den eiendom selskapet ønsket å selge lå i et selskap som også inneholdt en del andre aktiva som det ikke var aktuelt å overdra. Det ble derfor gjort en opprydning i selskapet ved at de aktiva selger ønsket å beholde ble fisjonert ut i et eget selskap, slik at eiendommen ble liggende alene igjen. Deretter ble aksjene i eiendomsselskapet solgt. Selger la til grunn at gevinsten var skattefri i medhold av fritaksmetoden.

Staten var ikke enig, og anførte at dette var en illojal omgåelse av skattereglene. Staten var for så vidt enig i at salget av aksjene ville vært skattefritt dersom eiendommen hele tiden hadde ligget i single purpose-selskapet. Kjernen i statens argumentasjon var at selskapet illojalt omgikk skattereglene når det – etter at salg av eiendommen var avtalt – besørget fisjon av eiendomsselskapet for deretter å selge aksjene i dette selskapet skattefritt.

Høyesterett gav skattyter enstemmig medhold, og opphevet ligningsvedtaket. Det ble lagt til grunn at eiendomssalg som struktureres på denne måten ikke rammes av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Retten uttalte at lovgiver har vært klar over at næringsdrivende overfører eiendom på denne måten, og må sies å ha akseptert at dette kan gjennomføres uten at det medfører beskatning. Ligningsmyndigheter og domstoler bør i slike tilfeller være varsomme med å anvende den ulovfestede gjennomskjæringsregel, særlig ut fra hensynet til forutberegnelighet på skatterettens område.

Oppsummeringsvis kan følgende hovedpunkter trekkes ut av Høyesteretts avgjørelse:

  • Utfisjonering av en eiendom med etterfølgende aksjesalg er ikke i strid med formålet bak fritaksmetoden.
  • Det kan ikke foretas gjennomskjæring i denne typen transaksjoner, selv om det hovedsakelige formålet med transaksjonen er å spare skatt.
  • Den tidsmessige nærhet mellom fisjonen og salget er uten betydning. Det er ikke grunnlag for gjennomskjæring selv om aksjesalget skjer umiddelbart etter utfisjoneringen. Det har heller ingen betydning at fisjonsbeslutningen tas etter at salget er avtalt.

I etterkant av dommen har Skattedirektoratet publisert en kommentar til Høyesteretts avgjørelse, jf. uttalelse av 31. mars 2014. I uttalelsen bemerker Skattedirektoratet at dommen står i sterk kontrast til direktoratets tidligere uttalelse inntatt i Utv. 2008 s. 1873, og at rettskildegrunnlaget som lå til grunn for den tidligere uttalelsen nå er endret. Skattedirektoratet presiserte at de for fremtiden vil legge til grunn at den ulovfestede gjennomskjæringsregel ikke kommer til anvendelse når skattyter benytter skattefri fisjon som mellomledd for å komme i posisjon til å selge innmat/virksomhet ved salg av aksjer.

Skrevet av: