Wiersholm bistår når konkursloven utredes

Vår partner Ståle Gjengset skal bistå dommer Leif Villars-Dahl i arbeidet med å gjennomgå gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven.

Gjengset er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet som medlem i referansegruppen, der han vil sitte sammen med advokat og leder i Konkursrådet Knut Ro, professor Nils-Henrik M. von der Fehr og advokat Stine Snertingdalen, i tillegg til dommer Villars-Dahl.

Bakgrunn

Det har vært få vellykkede gjeldsforhandlinger som gjennomføres etter konkursloven. Det er derfor grunn til å vurdere om gjeldsforhandlingsreglene kan gjøres mer fleksible for å bidra til at bedrifter i større grad enn i dag kan reddes og arbeidsplasser og verdier sikres.

Behovet for regelendringer må vurderes opp mot alternativene – på den ene siden konkurs og på den andre siden utenrettslig gjeldsordning og rekonstruksjon.

Mandat

Utredningen skal inneholde en analyse av de norske gjeldsforhandlingsreglene og en vurdering om disse er effektive nok, samt forlag til regelendringer der det anses å være behov for det.

Utredningen skal søke å finne en fornuftig balanse i regelverket som stimulerer til videre drift hos virksomheter som har livets rett, og som samtidig i rimelig utstrekning ivaretar fordringshaverens interesser. Utredningen skal vurdere om det bør innføres forenklede gjeldsforhandlinger for små virksomheter.

Utredningen skal særlig ta for seg følgende problemstillinger:

  • Vedtakelsesreglene ved frivillig gjeldsordning
  • Kravet til minimumsdividende og vedtakelse ved tvangsakkord
  • Finansiering av drift under gjeldsforhandlingsperioden
  • Kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld til egenkapital
  • Ansattes rettigheter
  • Reglene om lønnsgaranti

Det er forventet at gruppen leverer sin innstilling innen 1. mars 2016.

Ta kontakt med: